บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ใช้สิทธิไม่ได้ ลืมรหัส PIN ส่วนบุคคล แก้ไขยังไง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ใช้สิทธิไม่ได้ ลืมรหัส PIN ส่วนบุคคล แก้ไขยังไง

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง กรณีใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2566 ไม่ได้เนื่องจากลืมรหัส PIN ส่วนบุคคลที่เคยกำหนดไว้ในขั้นตอนการยืนยันตัวตน ซึ่งหากมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นผู้มีสิทธิฯสามารถดำเนินการได้

ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ หาข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง กรณีใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2566 ไม่ได้เนื่องจากลืมรหัส PIN ส่วนบุคคลที่เคยกำหนดไว้ในขั้นตอนการยืนยันตัวตน ซึ่งหากมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นผู้มีสิทธิฯสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกที่ผู้ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 สามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการฯผ่านบัตรประชาชนได้เป็นครั้งแรก

แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ผู้มีสิทธิฯบางส่วนที่ยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำเร็จแล้วนั้น เมื่อไปใช้สิทธิที่ร้านธงฟ้าฯพบว่า ไม่สามารถจำรหัสส่วนบุคคล (Personal Identification Number: PIN) หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัส PIN ที่เคยกำหนดไว้ในขั้นตอนการยืนยันตัวตน

 

กรณี จำรหัสPINไม่ได้หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัส PIN ดังกล่าว ผู้มีสิทธิฯสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.กรณีต้องการเปลี่ยนรหัส PIN ใหม่

สามารถดำเนินการได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยรหัส PIN ใหม่จะต้องไม่ซ้ำกับรหัส PIN เดิมที่เคยกำหนด 10 ครั้งย้อนหลัง และต้องทำการยืนยันตัวตนทุกครั้งที่เปลี่ยนรหัส PIN ซึ่งจะสามารถใช้สิทธิได้หลังจากกำหนดรหัส PIN ใหม่ประมาณ 2 ชั่วโมง

2. กรณีกดรหัส PIN ตามที่เคยกำหนดไว้ในขั้นตอนการยืนยันตัวตนไม่ถูกต้องจำนวน 3 ครั้ง

จะถูกระงับการใช้งาน (สำหรับสิทธิสวัสดิการที่ต้องใส่รหัส PIN) ซึ่งผู้มีสิทธิฯสามารถติดต่อขอทำการยืนยันตัวตนกำหนดรหัส PIN ใหม่ โดยต้องดำเนินการตามข้อ 1

3.กรณีที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้ว แต่มีการเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน

เนื่องจากบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ หรือสูญหาย จะต้องอายัดสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐด้วยตนเองผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติกับศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ 02-109-2345 ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ตามวันและเวลาทำการของสาขาในวันจันทร์ - วันศุกร์ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น. โดยผู้มีสิทธิฯต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ไปติดต่อขอทำการยืนยันตัวตนเพื่อกำหนด รหัส PIN ใหม่ โดยต้องดำเนินการตามข้อ 1

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

อัปเดตความคืบหน้าโครงการฯ

จากข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2566 ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้ว พบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 12,978,844 ราย (ร้อยละ 88.91) และจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯมีจำนวนทั้งสิ้น 1,228,976 ราย

ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ตามวันเวลาที่ธนาคารกำหนด และสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลัง กำหนดไทม์ไลน์ดังนี้

 • ยืนยันตัวตน 27 มี.ค. - 26 เม.ย.2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 พ.ค.2566
 • ยืนยันตัวตน 27 เม.ย. - 26 พ.ค.2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 มิ.ย.2566 
 • ยืนยันตัวตน 27 พ.ค. - 26 มิ.ย.2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค.2566 
 • ยืนยันตัวตน 27 มิ.ย.2566 เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิ 1 ส.ค.2566

กลุ่มที่ยืนยันตัวตนระหว่าง 27 มี.ค. - 26 มิ.ย.2566 จะได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ ซึ่งสิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) เท่านั้น

กลุ่มที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่ 27 มิ.ย.2566 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่ กระทรวงการคลัง ดำเนินการตั้งวงเงินให้

การยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ด (Smart Card) และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการฯสะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการ หากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต

ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ให้รีบดำเนินการยื่นขออุทธรณ์ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โดยดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง

1.อุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิก) หรือ welfare.mof (คลิก) ตั้งแต่เวลา 6.00-23.00 น. ของทุกวัน

2.อุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน

 1. ธนาคารออมสิน
 2. ธนาคารกรุงไทย
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 4. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด
 5. ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 6. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 7. ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ยื่นอุทธรณ์ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนด้วย

 

cr : กระทรวงการคลัง