ระเบียบทรงผมนักเรียน 2566 รร.มัธยมวัดธาตุทอง อนุญาตให้ไว้ได้ตามเพศวิถี

ระเบียบทรงผมนักเรียน 2566 รร.มัธยมวัดธาตุทอง อนุญาตให้ไว้ได้ตามเพศวิถี

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ออกประกาศเรื่อง ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2566 ซึ่งเนื้อหาสำคัญของประกาศดังกล่าว อนุญาตให้นักเรียนสามารถไว้ทรงผมตามเพศวิถีได้

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ออกประกาศเรื่อง ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2566 ซึ่งเนื้อหาสำคัญของประกาศดังกล่าว อนุญาตให้นักเรียนสามารถไว้ทรงผมตามเพศวิถีได้

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการของสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทางโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองจึงประกาศแนวทางในการปฏิบัติของนักเรียน ดังนี้

1.นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม โดยสามารถไว้ทรงผมตามเพศวิถี ดังนี้

  • นักเรียนชาย และเพศวิถีชาย จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ด้านข้าง ด้านหลัง ด้านหน้า และกลางศีรษะ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย
  • นักเรียนหญิง และเพศวิถีหญิง จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบผม ติดโบว์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองให้เรียบร้อย

2.นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้

  • ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม
  • ไว้หนวดหรือไว้เครา
  • การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

3.ความในข้อ 1 และข้อ 2 มิให้นำมาใช้บังคับแก่นักเรียนที่มีเหตุผลความจำเป็นในการปฏิบัติตามหลักศาสนาของตนหรือการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา

การดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ยืดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนา บุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และเป็นไปด้วยความสมัครใจของนักเรียน โดยครูจะต้องเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม กำกับ ดูแล ให้นักเรียนสามารถเลือกทรงผมให้เข้ากับบุคลิกภาพ และความมั่นใจของตนเอง รวมถึงการรักษาสุขอนามัยที่ดีให้เหมาะสมกับความเป็นนักเรียนและจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

4.ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งกำกับ ดูแล ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

 

ระเบียบทรงผมนักเรียน 2566 รร.มัธยมวัดธาตุทอง อนุญาตให้ไว้ได้ตามเพศวิถี