ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกทรงผมนักเรียน มีผลทันที

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกทรงผมนักเรียน มีผลทันที

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศจาก กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 พ.ศ.2566

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศจาก กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 พ.ศ.2566 โดยมีเนื้อหา ดังนี้

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 พ.ศ.2566"

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

 

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกทรงผมนักเรียน มีผลทันที