โปรดเกล้าฯ "แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ" จำนวน 54 นาย ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯ "แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ" จำนวน 54 นาย ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ "แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ" ให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 54 นาย ประกาศลง "ราชกิจจานุเบกษา" แล้ววันนี้

วันที่ 21 มกราคม 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ความว่า

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 54 ราย ดังนี้

 

1. พลตำรวจตรี คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย)

 

2. พลตำรวจตรี นิธิธร จินตกานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่หัวหน้าส่วนอำนวยการและสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) 

 

3. พลตำรวจตรี วันไชย เอกพรพิชญ์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 8 ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจ (สบ 8)

 

4. พลตำรวจตรี สุรพล เปรมบุตร รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ประสานงานและขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์)

 

5. พลตำรวจตรี กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ รองจเรตำรวจ (สบ 7) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1

 

6. พลตำรวจตรี โสภณ สารพัฒน์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 9 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

 

7. พลตำรวจตรี อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ รองผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

8. พลตำรวจตรี กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการศึกษา

 

9. พลตำรวจตรี คมสัน สุขมาก ผู้บังคับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี

 

10. พลตำรวจตรีธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 5 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้าส่วนอำนวยการและสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

 

 

11. พลตำรวจตรี ปภัชเดช เกตุพันธ์ ผู้บังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 9

 

12. พลตำรวจตรี ภมร รัตนสมัย ผู้บังคับการ กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

 

13. พลตำรวจตรี มานัด ศรีวงษา ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ดำรงตำแหน่ง รองจเรตำรวจ (สบ 7)

 

14. พลตำรวจตรี ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 3

 

15. พลตำรวจตรี ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 8 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 8

 

16. พลตำรวจตรี สมพร สัจพจน์ ผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการศึกษา

 

17. พลตำรวจตรี อรุษ แสงจันทร์ ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้าส่วนอำนวยการและสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

 

18. พลตำรวจตรี ออมสิน ตรารุ่งเรือง ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

 

19. พลตำรวจตรี อำนาจ ไตรพจน์ ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

 

20. พลตำรวจตรี กฤษณะ สุขสมบูรณ์ ผู้บังคับการ กองร้องทุกข์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 7

 

21. พลตำรวจตรี กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ประจำกองบัญชาการตำรวจสันติบาล

 

22. พลตำรวจตรี จรูญ ไพลดำ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 1

 

23. พลตำรวจตรี ณัฐกร ประภายนต์ ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2

 

24. พลตำรวจตรี ธเรศ แก้วละเอียด ผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง

 

25. พลตำรวจตรี นรินทร์ บูสะมัญ ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 9

 

26. พลตำรวจตรี นิพนธ์ รัตนศิริแสงโชติ ผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 8 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 8


27. พลตำรวจตรี พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล

 

28. พลตำรวจตรี วริศร์สิริภ์ ลีละสิริ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3

 

29. พลตำรวจตรี วิชชุโชติ ขวัญใจธัญญา ผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10

 

30. พลตำรวจตรี วิสูตร นาคจู ผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9

 

31. พลตำรวจตรี แวสาแม สาและ ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกฎหมายและคดี ต ารวจภูธรภาค 1

 

32. พลตำรวจตรี สถิตย์ พรมอุทัย ผู้บังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3

 

33. พลตำรวจตรี สมกิต พุ่มวารี ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ประจำกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

 

34. พลตำรวจตรี อาชาน จันทร์ศิริ ผู้บังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี

 

35. พลตำรวจตรี อุดร วงษ์ชื่น ผู้บังคับการต ารวจสันติบาล 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 1

 

36. พันตำรวจเอก กัมพล ลีลาประภาภรณ์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

 

37. พันตำรวจเอก จักรเพชร เพชรพลอยนิล รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี

 

38. พันตำรวจเอก จิรศักดิ์ ไกรเพชร รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 4

 

39. พันตำรวจเอก ชัยรพ จุณณวัตต์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ

 

40. พันตำรวจเอก ชูศักดิ์ ขนาดนิด รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 8 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

 

41. พันตำรวจเอก ณัฐเดช พงศ์วรินทร์ รองผู้บังคับการ กองโยธาธิการ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

42. พันตำรวจเอก ธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 8 


43. พันตำรวจเอก นักรบ หลิ่มวิรัตน์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 5

 

44. พันตำรวจเอก นีรนาท ฉินประสิทธิชัย รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 10 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

 

45. พันตำรวจเอก บรรจง วิสาสะ รองผู้บังคับการ กองมาตรฐานวินัย ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ

 

46. พันตำรวจเอก ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนอำนวยการและสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

 

47. พันตำรวจเอก ยุทธนา จอนขุน รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ กองร้องทุกข์

 

48. พันตำรวจเอก ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย รองผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 9

 

49. พันตำรวจเอก สมภพ คูหาวิชานันท์ รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

 

50. พันตำรวจเอก สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง

 

51. พันตำรวจเอก สารนัย คงเมือง รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6

 

52. พันตำรวจเอก สุนทร อรุณนารา รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

 

53. พันตำรวจเอก อนุรุธ อิ่มอาบ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 9 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

 

54. พันตำรวจเอกหญิง วิลาวัณย์ นันทมงคล เภสัชกร (สบ 5) กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ประจำโรงพยาบาลตำรวจ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี


อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิก)