ราชกิจจาฯ ประกาศเหยื่อหุ้น MORE ยื่นแจ้งความเสียหายทรัพย์สิน ภายใน 90 วัน

ราชกิจจาฯ ประกาศเหยื่อหุ้น MORE ยื่นแจ้งความเสียหายทรัพย์สิน ภายใน 90 วัน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักงาน ปปง. ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ รวมทั้งความเสียหายต่อทรัพย์สินในคดี หุ้น MORE ภายในกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้ประกาศ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เรื่องให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน หลังเลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวของนายอภิมุข บำรุงวงศ์ กับพวก มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง

สำหรับประกาศฉบับนี้ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47/1 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565

ดังนั้นจึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าว และไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สิน หรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น หรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล

โดยให้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ก่อนหน้านี้ สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินนายอภิมุข บำรุงวงศ์ กับพวก 24 ราย ไม่เกิน 90 วันแล้ว 36 รายการ มูลค่ารวม 5, 395 ล้านบาท คดีหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น MORE แยกเป็น การอายัดทรัพย์สินนายอภิมุข กับพวกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 34 รายการ มูลค่ารวม 5,376 ล้านบาท และวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 อีก 2 รายงาน มูลค่า 19 ล้านบาท

ทั้งนี้ การดำเนินการยื่นคำร้องสามารถตรวจสอบรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ต่างๆ ได้ ที่นี่

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์