"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 5 ราย

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 5 ราย

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 5 ราย

วันที่ 20 มกราคม 2566 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 5 ราย

 

 

ตามที่มาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งห้าปี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 แล้วนั้น จึงสมควรแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในห้วงวาระที่ 2 ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 (6) แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 จึงมีมติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ 2 ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้

 

  1. นายวิษณุ เครืองาม
  2. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
  3. นายกานต์ ตระกูลฮุน
  4. นายชาติศิริ โสภณพนิช
  5. นายบัณฑูร ล่ำซำ

 

หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิกที่นี่)