บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข่าวดี สถานะไม่สมบูรณ์ รีบตรวจสอบแก้ไขข้อมูลที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข่าวดี สถานะไม่สมบูรณ์ รีบตรวจสอบแก้ไขข้อมูลที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ล่าสุดข่าวดีสำหรับผู้ที่ "สถานะไม่สมบูรณ์" กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ล่าสุดข่าวดีสำหรับผู้ที่ "สถานะไม่สมบูรณ์" กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลอีกครั้งได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นตันไป

นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนและมีการแก้ไขข้อมูลในระหว่างวันที่ 5 กันยายน ถึง 17 พฤศจิกายน 2565 พบว่า มีผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” จำนวนทั้งสิ้น 21,016,770 ราย ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 1,386,423 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวที่มีการยื่นเอกสารครบถ้วนแต่ยังคงมีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ รวมถึงเพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลให้ได้มากที่สุด

คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในโครงการฯ จึงให้มีการตรวจสอบข้อมูลของ ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้อีกครั้งในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศหรือตรวจสอบได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) หรือ (คลิกที่นี่)

นอกจากกลุ่มผู้ลงทะเบียนดังกล่าวข้างต้นแล้ว หากผู้ลงทะเบียนใดที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” แต่ยังไม่ทราบผลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองว่า สถานะการลงทะเบียนของท่านเป็น “การลงทะเบียนสมบูรณ์” หรือ “การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์”

ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เช่นเดียวกัน ซึ่งหากผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้ว พบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต และหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

สำหรับผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ กระทรวงการคลังจะส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบต่อไปในช่วงเดือนมกราคม 2566 โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) หรือ (คลิกที่นี่) ได้เลย

 

ช่องทางการติดต่อ

  • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
  • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

 

CR : กระทรวงการคลัง