โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการดํารงตําแหน่งในศาลต่าง ๆ 524 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการดํารงตําแหน่งในศาลต่าง ๆ 524 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดํารงตําแหน่งในศาลต่าง ๆ จํานวน 524 ราย “ชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์”ประธานศาลอุทธรณ์ “ชัยเจริญ-สิทธิศักดิ์-ภพพิสิษฐ-ประทีป-เอกศักดิ์-ภัทรศักดิ์” เป็นรองประธานศาลฎีกา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ให้ดํารงตําแหน่ง ในศาลต่าง ๆ จํานวน 524 ราย ดังนี้

1. นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์

2. นายชัยเจริญ ดุษฎีพร ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง รองประธานศาลฎีกา

3. นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ ประธานแผนกคดีเยาวชนในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง รองประธานศาลฎีกา

4. นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง รองประธานศาลฎีกา

5. นายประทีป อ่าววิจิตรกุล ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง รองประธานศาลฎีกา
 

6. นายเอกศักดิ์ ยันตรปกรณ์ ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง รองประธานศาลฎีกา

7. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง รองประธานศาลฎีกา

8. นายอุดม วัตตธรรม ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา

9 นายเธียรดนัย ธรรมดุษฎี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง ประธานแผนกคดีคําสั่งคําร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา

10. นายสมเกียรติ ตั้งสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง ประธานแผนก คดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา

11. นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ดํารงตําแหน่ง ประธานแผนกคดีเยาวชนในศาลฎีกา

12. นางสุวิชา นาควัชระ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง ประธานแผนก คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา

13. นายอําพันธ์ สมบัติสถาพรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการดํารงตําแหน่งในศาลต่าง ๆ 524 ราย

 14. นายสาคร ตั้งวรรณวิบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา

15. นางสาวสิริกานต์ มีจุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง ประธานแผนก คดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา
 

16. นายกิตติพงษ์ ศิริโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง ประธานแผนก คดีแรงงานในศาลฎีกา

17. นายพิชัย เพิ่งผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง ประธานแผนก คดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา

18. นายกษิดิศ มงคลศิริภัทรา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา

19. นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง ประธาน ศาลอุทธรณ์ภาค 7

20. นายรักเกียรติ วัฒนพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง ประธาน ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ

21. นายวินัย เรืองศรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4 ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2

22. นางวราภรณ์ สหัสโพธิ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 5

23. นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1

24. นางมัณทรี อุชชิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการดํารงตําแหน่งในศาลต่าง ๆ 524 ราย

25. นายจําแลง กุลเจริญ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 3

อ่านเพิ่มเติม : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ 524 ราย