ราชกิจจาฯประกาศ กำหนดสถานที่ "ห้ามชุมนุม" ในช่วงการประชุมเอเปค 14 - 19 พ.ย.65

ราชกิจจาฯประกาศ กำหนดสถานที่ "ห้ามชุมนุม" ในช่วงการประชุมเอเปค 14 - 19 พ.ย.65

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ กำหนดสถานที่ "ห้ามชุมนุม" ตามสถานที่หรือโรงแรมในช่วงที่มีการประชุมเอเปค (APEC 2022) ระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2565

เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่ตามนัยมาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 "ห้ามชุมนุม" ตามสถานที่ หรือโรงแรม ในช่วงที่มีการประชุมเอเปค (APEC 2022) ระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2565

 

 

โดยที่การชุมนุมสาธารณะต้องไม่กีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงาน หรือการใช้บริการสถานที่ตามนัยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

 

จึงสมควรกำหนดสถานที่ในการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และสถานที่พำนักของผู้แทนประเทศในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561 เป็นสถานที่ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และและมาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศให้สถานที่และถนนบริเวณอาณา โดยรอบสถานที่ตามแนบท้ายประกาศนี้ให้เป็นสถานที่ตามนัยมาตรา 8 (5) ตั้งแต่วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2565

 

ทั้งนี้ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติวางระเบียบหรือคำสั่งกำหนดหลักเกณฑ์และพื้นที่ถนนและบริเวณอาณาโดยรอบของสถานที่ตามประกาศ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้

 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

โดยสถานที่ตามนัยมาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 "ห้ามชุมนุม" ในช่วงที่มีการประชุมเอเปค 2022 มีดังนี้

 

1. สถานที่จัดการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ

 

 • ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

2. สถานที่พำนักผู้แทนประเทศในการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ

 

 • โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
 • โรงแรมอนันตรา สยาม
 • โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพ 
 • โรงแรมโรสวูด กรุงเทพ 
 • โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ 
 • โรงแรมดิ แอทธินี 
 • โรงแรมคอนราด กรุงเทพ 
 • โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพ
 • โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพ
 • โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
 • โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
 • โรงแรมโซ แบงคอก
 • โรงแรมวอลดอร์ฟแอสโทเรีย 
 • โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส 
 • โรงแรมแบงคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ ปาร์ค 
 • โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ 
 • โรงแรมบันยันทรี
 • โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
 • โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ