ราชกิจจาฯ ประกาศ งดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565

ราชกิจจาฯ ประกาศ งดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง "งดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว" ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

 

 

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ซึ่งประกาศดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นั้น เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ได้รับแจ้งจากกรมประมงปรากฏว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีจำนวนเรือประมงที่มีศักยภาพในการทำการประมงเกินกว่าปริมาณสัตว์น้ำสูงสุดที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะในน่านน้ำไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

 

ดังนั้น เพื่อมิให้มีการจับสัตว์น้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์มากเกินปริมาณสัตว์น้ำสูงสุดที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน ตามหลักการป้องกันล่วงหน้า และป้องกันการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สมควรควบคุมจำนวนเรือประมง มิให้มีการจดทะเบียนเรือเพิ่มเติมต่อไปอีกระยะหนึ่ง

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54/4 แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้นายทะเบียนเรืองดจดทะเบียนเรือประมงเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เว้นแต่เป็นการจดทะเบียนเรือประมงพาณิชย์เพื่อทำการประมงนอกน่านน้ำไทย

 

ข้อ 2 การจดทะเบียนเรือประมงพาณิชย์เพื่อทำการประมงนอกน่านน้ำไทยตามข้อ 1 จะต้องได้รับหนังสือรับรองจากกรมประมงเพื่อประกอบการจดทะเบียนเรือประมงด้วย

 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มคลิกที่นี่