ราชกิจจาฯ ประกาศ งบ กทม. ปี 66 วงเงิน 7.9 หมื่นล้าน ช่วยน้ำท่วม 100 ล้านบาท

ราชกิจจาฯ ประกาศ งบ กทม. ปี 66 วงเงิน 7.9 หมื่นล้าน ช่วยน้ำท่วม 100 ล้านบาท

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายปี 66 ยุค"ชัชชาติ" เป็นผู้ว่าฯกทม. วงเงิน 7.9 หมื่นล้าน กันไว้ช่วยน้ำท่วม 100 ล้านบาท เผยสำนักปลัดกทม.ตั้งงบพีอาร์กทม.17 ล้าน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยที่เป็นการสมควรมี ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 97 และมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครจึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ . ศ. 2566"

ข้อ 2  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
 

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ ตั้งเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 79,719,012,050 บาท จําแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุ ต่อไปในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครให้ ตั้งเป็นจํานวน 79,000,000,000 บาท

ประกอบด้วย รายจ่ายประจํา  จํานวน 79,000,000,000 บาท
จําแนกดังนี้ (1) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง เป็นจํานวน 14,162,196,831 บาท

จําแนกดังนี้ 1. เงินสํารองจ่ายทั่วไป รวม 1,150,000,000 บาท

1.1 กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 500,000,000 บาท

1.2 กรณีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับน้ําท่วม 100,000,000 บาท

1.3 กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา กรุงเทพมหานคร 550,000,000 บาท

2. เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง 3,005,300,000 บาท

3. เงินบําเหน็จลูกจ้าง 1,328,000,000 บาท

4. ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 100,000,000 บาท

5. เงินสํารองสําหรับค่างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญา แบบปรับราคาได้ 10,000,000 บาท

6. เงินสํารองสําหรับค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 50,000,000 บาท

7. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและ หรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล 3,953,873,331 บาท

8. เงินสํารองสําหรับภาระผูกพันที่ ค้างจ่ายตามกฎหมาย 1,442,031,500 บาท

9. เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้ รับบํานาญของกรุงเทพมหานคร 220,000,000 บาท
 

10. เงินสํารองสําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2,902,992,000 บาท งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ

(2) สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร รวม 125,309,020 บาท

ก. งบประมาณภารกิจประจําพื้นฐาน 124,909,020 บาท

1. ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 31,409,100 บาท

2. ผลผลิตกิจการ สภากรุงเทพมหานคร 93,499,920 บาท

ข. งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 400,000 บาท

โครงการบูรณาการ การบริหารจัดการ กรุงเทพมหานครร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดปริมณฑลที่เป็นพื้นที่ รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร 400,000 บาท  เป็นต้น 

ราชกิจจาฯ ประกาศ งบ กทม. ปี 66 วงเงิน 7.9 หมื่นล้าน ช่วยน้ำท่วม 100 ล้านบาท ราชกิจจาฯ ประกาศ งบ กทม. ปี 66 วงเงิน 7.9 หมื่นล้าน ช่วยน้ำท่วม 100 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม : ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566