โปรดเกล้าฯ "วรพจน์ วิศรุตพิชญ์" ประธานศาลปกครองสูงสุด ประกาศลงราชกิจจาฯ

โปรดเกล้าฯ "วรพจน์ วิศรุตพิชญ์" ประธานศาลปกครองสูงสุด ประกาศลงราชกิจจาฯ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "วรพจน์ วิศรุตพิชญ์" ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด ประกาศลง ราชกิจจานุเบกษา วันนี้(30 กันยายน 2565)

วันที่ 30 กันยายน 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลปกครองสูงสุด ความว่า

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชาญชัย แสวงศักดิ์ เป็น ประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 ตามประกาศลงวันที่ 23 กันยายน 2564 นั้น

 

 

โดยที่ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 21 (3) ประกอบมาตรา 31 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565

 

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจึงได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด และได้เสนอชื่อต่อวุฒิสภา ซึ่งในคราวประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้ นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 15/1 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็น ประธานศาลปกครองสูงสุด

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 เป็นต้นไป

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี


อ่านประกาศฉบับเต็มคลิก!