โปรดเกล้าฯโยกย้ายแต่งตั้ง 5 อธิบดี "อรรถพล" ผงาดคุมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โปรดเกล้าฯโยกย้ายแต่งตั้ง 5 อธิบดี "อรรถพล" ผงาดคุมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯโยกย้ายแต่งตั้ง 5 อธิบดี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  "อรรถพล" ผงาดคุมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ (29 ก.ย. 2565) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๗ ราย ดังนี้

๑. นายธัญญา เนติธรรมกุล พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล


๒. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ


๓. นายอรรถพล เจริญชันษา พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


๔. นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี


๕. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


๖. นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง


๗. นายกุศล โชติรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี
 

โปรดเกล้าฯโยกย้ายแต่งตั้ง 5 อธิบดี "อรรถพล" ผงาดคุมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง