แต่งตั้ง "ทิพานัน" ดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกฯ ประกาศลงราชกิจจาฯ

แต่งตั้ง "ทิพานัน" ดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกฯ ประกาศลงราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง "ทิพานัน ศิริชนะ" ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 23 กันยายน 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 211/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

 

 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 จึงแต่งตั้ง นางสาวทิพานัน ศิริชนะ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

แต่งตั้ง \"ทิพานัน\" ดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกฯ ประกาศลงราชกิจจาฯ