ราชกิจจา ประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง

ราชกิจจา ประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ "จุรีพร สินธุไพร" และ "รัชนี พลซื่อ" ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง

วันที่ 23 กันยายน 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 219/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง

 

 

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 270/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 แต่งตั้ง นางจุรีพร สินธุไพร ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 เป็นต้นไป นั้น

 

เนื่องจาก นางจุรีพร สินธุไพร ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 จึงให้ นางจุรีพร สินธุไพร ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออก

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจา ประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง

 

 

และประกาศ ที่ 201/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง ระบุ ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 225/2562 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 แต่งตั้ง นางรัชนี พลซื่อ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2562 เป็นต้นไป นั้น

 

เนื่องจาก นางรัชนี พลซื่อ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 จึงให้ นางรัชนี พลซื่อ ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออก

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจา ประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง