กทพ. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass

กทพ. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass

"ราชกิจจานุเบกษา" การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass

วันที่ 23 กันยายน 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass พ.ศ. 2565

 

 

ด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติและส่งมอบบัตร Easy Pass พร้อมอุปกรณ์ให้ผู้ใช้บริการ โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าประกันบัตรในการสมัครใช้บริการ เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่งที่ไม่นำบัตร Easy Pass ไปใช้ผ่านทางพิเศษหรือหยุดการใช้งานต่อเนื่องกัน เป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี และไม่มีการติดต่อเพื่อยกเลิกการใช้งานบัตร Easy Pass

 

ส่งผลให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีต้นทุนในการจัดหาบัตร Easy Pass เพิ่มสูงขึ้น และเกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการและดูแลรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ดังนั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 มาตรา 10 (3) แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ประกอบกับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้ "ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ" ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass พ.ศ. 2565"

 

ข้อ 2 ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

 

ข้อ 3 ในประกาศนี้

 

"บัตร Easy Pass" หมายความว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งในรถยนต์เพื่อใช้สื่อสารในการชำระค่าผ่านทางพิเศษ รวมถึงบัตร Smart Card สำหรับเติมเงินเข้าบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษล่วงหน้า

 

"บัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass" หมายความว่า บัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษล่วงหน้า สำหรับชำระค่าผ่านทางพิเศษของผู้ใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ

 

"การเคลื่อนไหวทางบัญชี" หมายความว่า การหักชำระค่าผ่านทางพิเศษ หรือการเพิ่มเงินในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass

 

ข้อ 4 ผู้ใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีเกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี้ใช้บังคับ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ในอัตราเดือนละ 25 บาท หรือไม่เกินมูลค่าคงเหลือในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass โดยหักเงินในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ทุกเดือน

 

ข้อ 5 เมื่อจำนวนเงินในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ของผู้ใช้บริการถูกหักค่าธรรมเนียมตามข้อ 4 จนไม่มีจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass บัญชีดังกล่าวของผู้ใช้บริการจะถูกปิดและยุติการใช้งานบัตร Easy Pass ทันที

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

 

สุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย


อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มคลิก!