"คาร์ซีท"ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นภาษีนำเข้ามีผลทันที

"คาร์ซีท"ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นภาษีนำเข้ามีผลทันที

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกเว้นภาษีอากรที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก "คาร์ซีท" (Car seat) มีผลตั้งแต่ 23 กันยายน 2565 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกเว้นภาษีอากรที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก "คาร์ซีท" (Car seat) นำเข้าจากต่างประเทศ 20% มีผลตั้งแต่ 23 กันยายน 2565 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เช็กที่นี่ ราคา "คาร์ซีท" และ 10 อันดับ ยอดนิยม ปี 2022

- รู้จักประโยชน์ “คาร์ซีท” ที่พ่อแม่ควรรู้ พร้อมวิธีเลือก-ติดตั้งให้ถูกต้อง

- เด็กต่ำกว่า 6 ขวบ ต้องนั่งคาร์ซีท ฝ่าฝืนปรับ 2 พัน มีผลบังคับใช้ 5 ก.ย.นี้

 

ประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 5) ลงนามโดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีเนื้อหาระบุว่า "เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศและความผาสุกของประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคหนึ่งแห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกการลดอัตราอากรสำหรับของตามประเภทย่อย 9401.80.00 ตามบัญชีอัตราอากรท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า และให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของดังกล่าวตามบัญชีอัตราอากรท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

สำหรับบัญชีอัตราอากรท้ายประกาศกระทรวงการคลัง มีการระบุถึง ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือ คาร์ซีท (Car Seat) ที่นำเข้าจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2566 ให้ยกเว้นอากร ขณะที่หากนำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2567 เป็นต้นไป จะมีอัตราอากรขาเข้าอยู่ที่ 20%

โดยปกติการนำเข้าคาร์ซีต (สินค้าตามพิกัด 9401.80.00) ผู้นำเข้าจะต้องจ่ายภาษีนำเข้าร้อยละ 20 แต่หากนำเข้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ที่ประเทศไทยมีอยู่ ก็จะสามารถใช้สิทธิพิเศษยกเว้นอากรขาเข้าได้สำหรับทุกความตกลง แต่ภายหลังจากประกาศฉบับนี้มีผล จะสามารถนำเข้าโดยปลอดภาษีจากทุกประเทศในช่วงเวลาที่กำหนด

 

\"คาร์ซีท\"ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นภาษีนำเข้ามีผลทันที

 

\"คาร์ซีท\"ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นภาษีนำเข้ามีผลทันที

 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา