"ราชกิจจาฯ" ประกาศสำนักนายกฯ ให้"ผู้พิพากษาสมทบ"ศาลเยาวชนฯ พ้นตำแหน่ง 9 ราย

"ราชกิจจาฯ" ประกาศสำนักนายกฯ ให้"ผู้พิพากษาสมทบ"ศาลเยาวชนฯ พ้นตำแหน่ง 9 ราย

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกฯ ให้"ผู้พิพากษาสมทบ"ในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุจากการขอลาออก จำนวน 9 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า มีผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ขอลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 9 ราย ดังนี้

1. นายสมปอง คูนิอาจ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565

2. นายสักกะพันธุ์ เมฆเลอสรวง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565

3. นางสาวภรวรรณ อภิธนาคุณ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565
 

4. นางอรพิน ตันติวิรุฬห์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

5. นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

6. นางลัดดา เฉลิมกาญจนา ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ขอลาออก จากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

7. นางเซี่ยมน้อย อโณทัยไพบูลย์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
 

8. นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

9. นายคงชิต ชินสิญจน์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชน และครอบครัวพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

"ราชกิจจาฯ" ประกาศสำนักนายกฯ ให้"ผู้พิพากษาสมทบ"ศาลเยาวชนฯ พ้นตำแหน่ง 9 ราย