ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ "สะเทื้อน ชูสกุล" ตุลาการศาลปกครองสูงสุด พ้นจากตำแหน่ง

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ "สะเทื้อน ชูสกุล" ตุลาการศาลปกครองสูงสุด พ้นจากตำแหน่ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ "สะเทื้อน ชูสกุล" ตุลาการศาลปกครองสูงสุด พ้นจากตำแหน่ง

วันที่ 9 กันยายน 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง

 

 

ด้วยประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายสะเทื้อน ชูสกุล ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ด้วยเหตุรับราชการนาน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ "สะเทื้อน ชูสกุล" ตุลาการศาลปกครองสูงสุด พ้นจากตำแหน่ง

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มคลิก