ราชกิจจาฯ กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน

ราชกิจจาฯ กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 9 กันยายน 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นสมควรประกาศกำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

 

1. จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดกาญจนบุรี
3. จังหวัดกาฬสินธุ์
4. จังหวัดกำแพงเพชร
5. จังหวัดขอนแก่น
6. จังหวัดจันทบุรี
7. จังหวัดฉะเชิงเทรา
8. จังหวัดชลบุรี
9. จังหวัดชัยนาท
10. จังหวัดชัยภูมิ
11. จังหวัดชุมพร
12. จังหวัดเชียงราย
13. จังหวัดเชียงใหม่
14. จังหวัดตรัง
15. จังหวัดตราด
16. จังหวัดตาก
17. จังหวัดนครนายก
18. จังหวัดนครปฐม
19. จังหวัดนครพนม
20. จังหวัดนครราชสีมา

21. จังหวัดนครศรีธรรมราช
22. จังหวัดนครสวรรค์
23. จังหวัดนราธิวาส
24. จังหวัดน่าน
25. จังหวัดบึงกาฬ
26. จังหวัดบุรีรัมย์
27. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
28. จังหวัดปราจีนบุรี
29. จังหวัดปัตตานี
30. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
31. จังหวัดพังงา
32. จังหวัดพัทลุง
33. จังหวัดพิจิตร
34. จังหวัดพิษณุโลก
35. จังหวัดเพชรบุรี
36. จังหวัดเพชรบูรณ์
37. จังหวัดแพร่
38. จังหวัดพะเยา
39. จังหวัดมหาสารคาม
40. จังหวัดมุกดาหาร

 

 

41. จังหวัดยะลา
42. จังหวัดยโสธร
43. จังหวัดร้อยเอ็ด
44. จังหวัดระนอง
45. จังหวัดระยอง
46. จังหวัดราชบุรี
47. จังหวัดลพบุรี
48. จังหวัดลำปาง
49. จังหวัดลำพูน

50. จังหวัดเลย
51. จังหวัดศรีสะเกษ
52. จังหวัดสกลนคร
53. จังหวัดสงขลา
54. จังหวัดสตูล
55. จังหวัดสระแก้ว
56. จังหวัดสระบุรี
57. จังหวัดสิงห์บุรี
58. จังหวัดสุโขทัย
59. จังหวัดสุพรรณบุรี

60. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
61. จังหวัดสุรินทร์
62. จังหวัดหนองคาย
63. จังหวัดหนองบัวลำภู
64. จังหวัดอ่างทอง
65. จังหวัดอุดรธานี
66. จังหวัดอุทัยธานี
67. จังหวัดอุตรดิตถ์
68. จังหวัดอุบลราชธานี
69. จังหวัดอำนาจเจริญ

 

ทั้งนี้ เขตจังหวัดดังกล่าวไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร และที่ดินต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน ตามข้อ 14 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 เช่น ที่สาธารณประโยชน์ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 35% และที่สงวนหวงห้ามอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

นิพนธ์ บุญญามณี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มคลิกที่นี่