ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศการจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรมต.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศการจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรมต.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ข้อมูลข่าวสารประเภทใดเปิดเผยได้-ไม่ได้

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการโดยให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงและรับรู้ประเภทข้อมูลข่าวสารที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครอบครองอยู่ และเพื่อประโยชน์ในการขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

“ข้อมูลข่าวสารที่จัดพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่มุ่งประสงค์สื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและเผยแพร่เกี่ยวกับภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลโดยไม่จัดเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม

“ข้อมูลข่าวสารที่จัดพิมพ์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเรื่องที่เป็นความรู้ทางวิชาการซึ่งได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นใหม่ เพื่อเผยแพร่หรือจำหน่ายให้เป็นที่แพร่หลายแก่ประชาชน

“ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้เพื่อใช้ในราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารทางราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้มีไว้เพื่อการปฏิบัติงาน

ข้อ 3 ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารตามภาคผนวก ก แนบท้าย

ประกาศนี้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารตามภาคผนวก แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 4 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์
เลขาธิการคณะรัฐมนตร

 

ภาคผนวก ก

แนบท้ายประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เปิดเผยได้

1. ข้อมูลข่าวสารที่จัดพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่

1.1 แผ่นพับโครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

1.2 หนังสือรายงานประจำปีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1.3 นโยบายคณะรัฐมนตรีทุกคณะที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

1.4 สลค. สาร

1.5 ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่จัดพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

2. ข้อมูลข่าวสารที่จัดพิมพ์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ได้แก่

2.1 หนังสือพระราชลัญจกร

2.2 หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2.3 หนังสือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

2.4 หนังสือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

2.5 หนังสือการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

2.6 หนังสือข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

2.7 หนังสือคณะรัฐมนตรีไทย

2.8 หนังสือเหรียญรัตนาภรณ์

2.7 หนังสือประมวลกฎหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

2.10 ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่จัดพิมพ์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้

3. ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้เพื่อใช้ในราชการ ได้แก่

3.1 ข้อมูลและหนังสือราชกิจจานุเบกษา

3.2 กฎหมาย กฎ ระเบียบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบ เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประเภทต่าง ๆ ระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

3.3 มติคณะรัฐมนตรีและเรื่องทั่วไปซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว และเป็นเรื่องที่ไม่มีชั้นความลับหรือยกเลิกชั้นความลับแล้ว

3.4 ข้อมูลสถิติการประชุมคณะรัฐมนตรีรายเดือน

3.5 หนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เผยแพร่ให้หน่วยงานของรัฐ

3.6 คำวินิจฉัย การตีความของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการตามกฎหมาย และตามมติคณะรัฐมนตรีที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง

3.7 เอกสารประวัติศาสตร์สำคัญเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี

3.8 สมุดรายนามคณะรัฐมนตรี

3.9 หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานหรือหนังสือสรุปผลการดำเนินการตามโครงการสัมมนา ฝึกอบรมดูงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3.10 หนังสือรายงานแสดงผลการดำเนินงานของรัฐบาล

3.11 เรื่องที่นำเสนอไปยังรัฐสภาแล้ว และไม่มีชั้นความลับ

3.12 รายงานทางวิชาการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี

3.13 ข้อมูลฐานันดรที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

3.14 ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่จัดไว้เพื่อใช้ในราชการ

4. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ภาคผนวก ข

แนบท้ายประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ไม่ต้องเปิดเผย

1. เรื่องที่ยังคงชั้นความลับไว้

2. มติคณะรัฐมนตรีที่ยังคงชั้นความลับไว้หรือมีสถานะไม่เปิดเผยเอกสาร

3. เอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคณะบุคคลที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคณะบุคคลที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี และอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

4. เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีพ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และเรื่องอื่นที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ยังไม่แล้วเสร็จ

5. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ได้แก่

5.1 ประวัติรัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และข้าราชการการเมืองอื่น

5.2 ประวัติข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

5.3 ประวัติข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ หรือกรรมการที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี

5.4 ประวัติบุคคลที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลฯ

5.5 ข้อมูลฐานันดรในส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

5.6 สำนวนการสอบสวนบุคคลตามข้อ 5.2 หรือสำนวนการสอบสวนข้าราชการประเภทต่าง ๆ ที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี

5.7 เอกสารของส่วนราชการในพระองค์

6. หนังสือกราบบังคมทูลฯ หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำความกราบบังคมทูลฯ หรือรับสนองพระราชกระแส ต้นฉบับพระบรมราชโองการต่าง ๆ และต้นฉบับของกฎหมายต่างๆ