โครงการเพื่อสังคมและ ‘สิ่งแวดล้อม’ ปตท.สผ. คว้า 2 รางวัลเวทีระดับสากล

โครงการเพื่อสังคมและ ‘สิ่งแวดล้อม’ ปตท.สผ. คว้า 2 รางวัลเวทีระดับสากล

ปตท.สผ. คว้า 2 รางวัล โครงการเพื่อสังคมและ "สิ่งแวดล้อม" ในเวทีระดับสากล Asia-Pacific Stevie Awards ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการเพื่อสังคมและ “สิ่งแวดล้อม” ของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัล The 2021 Asia-Pacific Stevie Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยในปีนี้ ได้รับรางวัลในประเภท Innovation in Community Relations or Public Service Communications ระดับ Silver จากการดำเนิน โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (คุ้งบางกะเจ้า) ในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

พื้นที่ “โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (คุ้งบางกะเจ้า)” ตั้งอยู่ห่างจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาติดอ่าวไทยเพียง 20 กิโลเมตร ได้รับอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง สภาพน้ำเค็มจากทะเล มีสภาพภูมิศาสตร์เฉพาะของท้องถิ่น มีพันธุ์ไม้และสัตว์ดั้งเดิมในธรรมชาติที่มีความหลากหลาย ดูเหมือนเกาะสีเขียว รูปทรงคล้ายกระเพาะหมูที่โอบล้อมด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าคอนกรีต

162995528395

คุ้งบางกะเจ้า พื้นที่สีเขียวโอบล้อมด้วยป่าคอนกรีต (ภาพ : ปตท.สผ.)

ช่วงปี 2525-2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประทับเฮลิคอปเตอร์ผ่านพื้นที่นี้เป็นประจำ มีพระราชดำริว่า ควรสงวนพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวและคงความเป็นปอดของคนเมืองไว้

ปี 2551 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมสวนและชุมชนในคุ้งบางกะเจ้า มีพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า

"ให้ช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเอาไว้ อย่าให้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนเกินกว่ากฎหมายกำหนด ควรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเกษตรและป่าผสมผสาน การซ่อมแซมสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันวางแผนให้เอื้อประโยชน์เท่าที่จำเป็นต่อการท่องเที่ยว และการศึกษาของเยาวชนคล้ายห้องเรียนธรรมชาติ"

162995756131

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดซื้อสวนรกร้างในคุ้งบางกะเจ้า 1,276 ไร่นำมาฟื้นฟู โดยในปี 2546 ได้กันพื้นที่จำนวน 148 ไร่สร้างเป็นสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ และได้รับพระราชทานชื่อว่า "สวนศรีนครเขื่อนขันธ์" ซึ่งมาจากชื่อเมืองโบราณในอดีต ปัจจุบันดูแลโดยสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้

ปี 2556 ปตท.สผ. ซึ่งให้ความใส่ใจต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและดำเนินโครงการที่รับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ได้เริ่มประสานงานกับ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดำเนินงาน "โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์" โดยมีแผนการดำเนินงาน 8 ปี (2556-2563)

162995556762

สภาพธรรมชาติภายในสวนศรีนครเขื่อนขันธ์

162995659847

เส้นทางจักรยานศึกษาธรรมชาติ

ปัจจุบันพื้นที่นี้ประกอบด้วยพื้นที่และกิจกรรมการเรียนรู้และรักษาธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อมหลายรูปแบบ อาทิ

  • นิเวศป่าสามแบบเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ป่าชายเลน ป่าบึงน้ำจืด และ ป่าดิบลุ่มน้ำ
  • เส้นทางศึกษาธรรมชาติสำหรับทุกคน ได้แก่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยการขี่จักรยาน เส้นทางสำหรับผู้พิการและผู้สูงวัยที่ต้องนั่งรถเข็น
  • ยุวอาสาพาเที่ยวสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ การอบรมเยาวชนเพื่อสร้างเครือข่ายและกระตุ้นจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของการมีป่าในเมือง จนถึงปัจจุบันได้มีการอบรมเยาวชนท้องถิ่นไปแล้วจำนวน 362 คน

162995570129

โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (คุ้งบางกะเจ้า) ในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

พื้นที่สีเขียว 11,000 ไร่ของคุ้งบางกะเจ้าแห่งนี้ดำรงสภาพธรรมชาติดั้งเดิมในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ทำหน้าที่เป็นปอดผลิตออกซิเจนให้คนเมืองหลวงกว่า 7 ล้านคนได้สูดอากาศบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพจากลมที่พัดพามาตามฤดูกาล จนได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Time ในปี 2549 ว่าเป็น The Best Urban Oasis of Asia

162995576010

โครงการป้องกันภาวะแคระแกร็นในเด็ก ในประเทศอินโดนีเซีย

162995580983

โครงการป้องกันภาวะแคระแกร็นในเด็ก ในประเทศอินโดนีเซีย โดย ปตท.สผ.

อีกหนึ่งรางวัลที่ ปตท.สผ. ได้รับจากเวทีเดียวกันนี้คือ รางวัลระดับ Bronze จากการที่บริษัท พีทีทีอีพี อินโดนีเซีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ดำเนิน โครงการป้องกันภาวะแคระแกร็นในเด็ก โดยได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในพื้นที่ East Nusa Tenggara (NTT) เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

Asia-Pacific Stevie Awards เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรธุรกิจที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม ซึ่ง ปตท.สผ.ได้รับรางวัลดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย สหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การมอบรางวัลครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Awards Ceremony ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 * * * * * * * * * *

เรื่องที่คุณอาจสนใจ