จอง-จ่ายเงิน 'ซิโนฟาร์ม' แต่ไปฉีดไม่ได้ 'เปลี่ยนสิทธิ์' อย่างไร ?

จอง-จ่ายเงิน 'ซิโนฟาร์ม' แต่ไปฉีดไม่ได้ 'เปลี่ยนสิทธิ์' อย่างไร ?

'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' ออกแนวทางแจ้ง 'เปลี่ยนสิทธิ' ผู้เข้ารับวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' บุคคลธรรมดา ที่จองและชำระเรียบร้อย แต่ไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้

วันนี้ (25 ส.ค. 64) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศประชาสัมพันธ์ ผ่านเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถึงข้อกำหนดแนวทางแจ้ง เปลี่ยนสิทธิ์ ผู้เข้ารับวัคซีน สำหรับผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดา ที่ได้ชำระเงินค่าวัคซีน ซิโนฟาร์ม กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ เนื่องจากรับวัคซีนชนิดอื่นมาแล้ว หรือแพทย์วินิจฉัยไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้
1. การเปลี่ยนสิทธิ์ ทำได้เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีด วัคซีนซิโนฟาร์ม ทั้ง 2 โดส
2. ไม่สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาล ที่ผู้จองได้เลือกไว้ได้เนื่องจากวัคซีนของผู้จองทั้ง 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดส่งไปให้กับสถานพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
3. ผู้จองทำใบยินยอมเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับบุคคลอื่นที่ผู้จองกำหนดผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง >> https://change-sinop.cra.ac.th/
3.1 กรอกข้อมูลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ทำการลงทะเบียนจองวัคซีนไว้ กดปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ์” จะแสดงข้อมูลของผู้จอง
3.2 กรอกข้อมูลเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับผู้เข้ารับวัคซีนรายใหม่ โดยระบุประเภทบัตร เลขที่บัตร ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มทั้ง 2 โดส แทนผู้จองเดิม
4. ภายหลังจากแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เรียบร้อย ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่ เข้าสู่ระบบ CRA Sinop ด้วยเลขที่บัตรและเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว วันนัดหมายและโรงพยาบาลเดิมที่ผู้จองเลือกไว้ (หากเลยกำหนดวันนัดหมายเดิมแล้วให้เลือกวันนัดใหม่) เข้าทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีน เพื่อรับ QR Code นำไปติดต่อโรงพยาบาลที่ผู้จองเดิมได้เลือกเข้ารับบริการ
อย่างไรก็ตาม ขอให้ท่านประสานยืนยันวัน-เวลานัดหมายการฉีดกับโรงพยาบาลปลายทางอีกครั้งก่อนเข้ารับบริการ
162987533354