ทั่วไป

ตั้ง 4 เงื่อนไข! สภากาชาดไทย เปิด 38 อบจ. ซื้อ 'โมเดอร์นา'

เช็คก่อนรอฉีดวัคซีน! ตั้ง 4 เงื่อนไข สภากาชาดไทย เปิด 38 อบจ. ซื้อ "โมเดอร์นา" โดสละ 1,100 บาท นำไปฉีดฟรีประชาชน 5 กลุ่มเสี่ยง

รายงานข่าวแจ้งวันนี้ (24 ก.ค.) ตามที่ สภากาชาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง ขอความร่วมมือในการ แจ้งจองวัคซีนสําหรับฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่น ๆ โดยไม่คิดมูลค่า ตามแนวทางการบริหาร จัดการวัคซีนสําหรับประชาชนของสภากาชาดไทย โดยกําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งจองเข้ามายัง สํานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นั้น

สภากาชาดไทย ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสิ้น 38 จังหวัดที่ดําเนินการ แจ้งการจองวัคซีนเข้ามายังสภากาชาดไทย ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่ ชลบุรี ราชบุรี อุดรธานี สระบุรี มหาสารคาม สิงห์บุรี ลําพูน กระบี่ แพร่ สมุทรสาคร เพชรบูรณ์ นครปฐม ร้อยเอ็ด นครนายก พะเยา กาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา น่าน นราธิวาส ศรีสะเกษ สุพรรณบุรี อุทัยธานี เชียงราย สุโขทัย อ่างทอง ภูเก็ต อุตรดิตถ์ มุกดาหาร ตาก ชุมพร พังงา ลพบุรี สุรินทร์ และปัตตานี

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 38 จังหวัด ได้นําเสนอแผนการฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมาย ที่สภากาชาดไทยกําหนด และผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัด รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดได้เซ็นกํากับรับรองส่งมายังสภากาชาดไทย เพื่อพิจารณาจัดสรรโควต้าวัคซีน พร้อมชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ราคา 1,100 บาท/โดส) ซึ่งสภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวัคซีนให้ไป ดําเนินการฉีดให้แก่ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่าได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนสําหรับประชาชนของสภากาชาดไทย

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต้องจัดทํา “แผนการขอรับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อนําวัคซีน ไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตามที่สภากาชาดไทยกําหนด พร้อมจํานวนคนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 5 กลุ่ม ตามลําดับ ได้แก่
1) คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
2) ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
3) บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร
4) ผู้ที่ทํางานประจําอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทําหน้าที่ สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
5) บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจาก ติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต้องเสนอ “แผนการขอรับการจัดสรรวัคซีน” โดยต้องได้รับ ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด


162710220841


162710219677

3. เงื่อนไขที่สําคัญ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต้องดําเนินการดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการกับสภากาชาดไทย ต้องสนับสนุน งบประมาณค่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ราคา 1,100 บาท/โดส ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนําไปจัดซื้อ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna มาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต้องจัดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่คิดมูลค่าและห้ามนําไปจําหน่ายโดยเด็ดขาด

3) เมื่อสภากาชาดไทย แจ้งการจัดสรรโควต้าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แล้ว ขอให้ ชําระเงินเต็มตามจํานวนที่ได้รับอนุมัติจากสภากาชาดไทย ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น.

4) สภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวัคซีนได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป