การเงิน

‘สินมั่นคง’กลับมาคุ้มครอง ‘ประกันโควิด’ตามเดิม ยันกองทุนแกร่ง443%

สินมั่นคงประกันภัย เร่งสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้เอากรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1พร้อม ยันฐานะการเงินแกร่ง 443% และให้บริการผู้เอาประกันทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ

นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กล่าวภายหลังจากที่คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า การประชุมร่วมกับ คปภ. ได้มีการปรึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ทาง คปภ. และบริษัทประกันภัยต่างๆ เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะร่วมกันหามาตรการที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันภัยบริหารจัดการได้ดี สามารถปรับตัวในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยเป็นที่พึ่งในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน และรักษาความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงความพร้อมในการให้บริการผู้เอาประกันทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ  และจะเร่งสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้เอากรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 

รวมถึงให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าประกันภัยประเภทอื่นๆ เมื่ออ้างอิงจากข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย 

ซึ่งรวบรวมโดยสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) 

ของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน ) ล่าสุด ณ 31 มีนาคม 2564เท่ากับ 443% ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ต้องไม่ต่ำกว่า 120%