เช็ค!! ก่อนส่งลูกเรียน 'เพิกถอน'ใบอนุญาต'รร.เอกชนในระบบ' 28 แห่ง

เช็ค!! ก่อนส่งลูกเรียน 'เพิกถอน'ใบอนุญาต'รร.เอกชนในระบบ' 28 แห่ง

สช.ประกาศคำสั่ง'เพิกถอน'ใบอนุญาต 'รร.เอกชนในระบบ' จำนวน 28 แห่ง เหตุไม่ดำเนินกิจการตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 'สช.'ได้ออกคำสั่งเรื่อง 'เพิกถอน'ใบอนุญาตจัดตั้ง'โรงเรียนในระบบ' โดยมีเนื้อความว่า อนุสนธิคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน ที่ 88/2564 เรื่องให้โรงเรียนในระบบที่ไม่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตอยู่ในความควบคุมของสช. สั่ง ณ วันที่ 24 มี.ค.2564 นั้น

คณะกรรมการควบคุม 'โรงเรียนในระบบ'ที่ไม่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11พ.ค.2564 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2564 มีความเห็นว่า'โรงเรียนในระบบ' จำนวน 28 แห่ง โรงเรียน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าบคำสั่งนี้ ไม่สมควรดำเนินกิจการต่อไป

162260748373

  • สช.สั่ง'เพิกถอน'ใบอนุญาต 'รร.เอกชนในระบบ' 28 แห่ง

เนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวไม่จัดการเรียนการสอน หรือไม่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 'โรงเรียนเอกชน' มาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับผู้รับใบอนุญาตหรือทายาทไม่ได้โต้แย้ง หรือแสดงความประสงค์จะดำเนินกิจการโรงเรียนต่อไป ซึ่งหากปล่อยให้คงสถานะ การดำเนินกิจการของโรงเรียนไว้อาจมีผู้แอบอ้างใช้ชื่อโรงเรียนเพื่อแสดงหาผลประโยชน์จากประชาชนโดยมิชอบด้วยกฎหมายได้

จึงมีมติให้เสมอผู้อนุญาตใช้อำนาจมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 พิจารณาสั่ง 'เพิกถอน'ใบอนุญาต'โรงเรียนในระบบ' จำนวน 28 โรงเรียน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2554

162260748535

  • 'รร.เอกชนในระบบ'ที่ถูก'เพิกถอน'อุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน

จึงให้ 'เพิกถอน'ใบอนุญาตให้จัดตั้ง'โรงเรียนในระบบ'ที่ไม่จัดการเรียนการสอน หรือดำเนินกิจการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง'โรงเรียนในระบบ'ที่ไม่จัดการเรียนการสอน หรือดำเนินกิจการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมานว่าด้วย 'โรงเรียนเอกชน' มาเป้นระยะเวลานาน ตามบัญชีราชชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้

อนึ่ง ผู้ซึ่งต้องปฎิบัติตามคำสั่ง หรือได้รับผลกระทบจากคำสั่งนี้ ผู้ใดไม่พอใจในคำสั่งดังกล่าว ให้สิทธิยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่ง หรือวันที่ทราบคำสั่ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามความในมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550