เช็คด่วน! เพิกถอนใบอนุญาต ร.ร.เอกชนนอกระบบ 609 แห่ง

เช็คด่วน! เพิกถอนใบอนุญาต ร.ร.เอกชนนอกระบบ 609 แห่ง
19 มกราคม 2564
313

สช.สั่งเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 609แห่ง มีผลตั้งแต่วันนี้ตามคำสั่ง ระบุหากไม่พอใจยื่นอุทธรณ์ได้30วัน

นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่าด้วย ...โรงเรียนเอกชน.. 2550 มาตรา 126 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า เมื่อผู้อนุญาตตรวจพบว่าโรงเรียนนอกระบบแห่งใดหยุดดำเนินกิจการเกินเก้าสิบวันโดยไม่แจ้งเลิกกิจการตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบดังกล่าวได้

161105040044

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามมาตรการรองรับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ตรวจติดตามโรงเรียนนอกระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเปิดเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา2019 หรือ โควิด-19 พบว่า มีโรงเรียนนอกระบบจำนวนหนึ่งมิได้ ดำเนินกิจการโรงเรียนและไม่มีสภาพการเป็นโรงเรียนแล้ว หยุดดำเนินกิจการเกินกว่าเก้าสิบวันโดยไม่แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ และไม่สามารถติดต่อผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนให้มาดำเนินการเลิกกิจการโรงเรียนตามที่กฎหมายกำหนดได้

161105047656

161105052771

161105058463

161105066829

161105066917

161105296127

161105066957

161105066949

161105067071

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า ตนเองจึงได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เรื่องเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 126 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ..2550 สั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโงเรียนนอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 609 โรง โดยสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามคำสั่ง และหากไม่พอใจในคำสั่งให้สิทธิยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งจากผู้อนุญาตหรือวันที่ทราบคำสั่ง

161105067056

161105067066

161105067010

161105067021

161105067162

161105067084

161105067169

161105067114

161105067146

161105067136

161105067187

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง