ตรวจ พนง. CPF สระบุรี 5,695 คน ติดเชื้อโควิดพุ่ง 462 รอผลตรวจ 1,894 ราย

ตรวจ พนง. CPF สระบุรี 5,695 คน ติดเชื้อโควิดพุ่ง 462 รอผลตรวจ 1,894 ราย

สสจ.สระบุรี ตรวจ พนักงานโรงแปรรูปเนื้อไก่ CPF สระบุรี 5,695 คน ติดเชื้อพุ่ง 462 ราย รอผลตรวจ 1,894 คน ตั้งโรงพยาบาลสนามในบริษัทรองรับ 500 เตียง

กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี ของ ซีพีเอฟ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รายงานมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพื่อขึ้น สรุปได้ ดังนี้

  • ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ระลอกใหม่สะสมในจังหวัดสระบุรี 946 ราย
  • กําลังรักษาตัวอยู่ ในโรงพยาบาล 521 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยมีอาการอยู่ในเกณฑ์ดี
  • รักษาหายแล้ว 312 ราย
  • เสียชีวิต 7 ราย

ผู้ป่วยใหม่จํานวน 16 ราย เป็นผู้ป่วยปกติในระบบ บริการ และกลุ่มผู้ป่วยใหม่จํานวน 390 ราย เป็นผู้ป่วยจากการตรวจคนหาเชิงรุกในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี อําเภอแก่งคอย

สําหรับผู้ป่วยใหม่ในระบบบริการจํานวน 16 ราย รายละเอียดมีดังนี้

รายที่ 468 ขายไทย อายุ 29 ปี ภูมิลําเนาอําเภอวิหารแดง อาชีพค้าขาย ประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
รายที่ 469 หญิงไทย อายุ 36 ปี ภูมิลําเนาอําเภอหนองแซง อาชีพพนักงานบริษัท (จ.อยุธยา) ประวัติมีคนร่วมบ้านป่วย (พนักงานโรงงานแปรรูปไก่
รายที่ 470 หญิงหญิงไทย อายุ 46 ปี ภูมิลําเนาอําเภอแก่งคอย ไม่ได้ประกอบอาชีพ ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อฯ (พนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่)
รายที่ 471 หญิงไทย อายุ 44 ปี ภูมิลําเนาอําเภอแก่งคอย
รายที่ 472 หญิงไทย อายุ 59 ปี ภูมิลําเนาอําเภอแก่งคอย
รายที่ 473 หญิงไทย อายุ 46 ปี ภูมิลําเนาอําเภอมวกเหล็ก (รายที่ 471-473 อาชีพพนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อฯร่วมงาน )
รายที่ 474 หญิงไทย อายุ 70 ปี ภูมิลําเนาอําเภอมวกเหล็ก (ผู้สูงอายุ) ไม่ประกอบอาชีพ ประวัติอยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโรงงานแปรรูปเนื้อไก่
รายที่ 475 หญิงไทย อายุ 54 ปี ภูมิลําเนาอําเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา อาชีพพนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อฯร่วมงา"
รายที่ 476 ขายไทย อายุ 71 ปี ภูมิลําเนาอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ไม่ได้ประกอบอาชีพ ประวัติอยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อฯ (ลูกเขย เป็นพนักงาปี โรงงานแปรรูปเนื้อไก่)
รายที่ 477 หญิงไทย อายุ 19 ปี ภูมิลําเนาอํานาอเฉลิมพระเกียรติ (นักศึกษา) ประวัติอยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อฯโรงงานแปรรูปเนื้อไก่
รายที่ 478 หญิงไทย อายุ 32 ปี ภูมิลําเนาอําเภอวังม่วง อาชีพพนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อฯ ร่วมงาน
รายที่ 479 หญิงไทย อายุ 48 ปี ภูมิลําเนาอําเภอแก่งคอย อาชีพพนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อฯ ร่วมงาน
รายที่ 480 หญิงไทย อายุ 79 ปี ภูมิลําเนาอําเภอแก่งคอย ประวัติอยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อฯ (ลูกสะใภ- ลูกขาย ทํางานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่)
รายที่ 481 หญิงไทย อายุ 30 ปี ภูมิลําเนาอําเภอแก่งคอย (ไฟเมทอล) ประวัติเปิดร้านขายของข้า และ มีพนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่มาชื่อของ
รายที่ 482 หญิงไทย อายุ 63 ปี ภูมิลําเนาอําเภอแก่งคอย ประวัติว่า เป็นมารดาผู้ติดเชื้อรายที่ 481
รายที่ 483 ขายไทย อายุ 22 ปี ภูมิลําเนาอําเภอหนองแค ประวัติว่า เป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 451 (ร่วมบ้าน)

จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 35 ราย ดังกล่าว พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจํานวน 84 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจํานวน 84 ราย โดยให้กักตัวตามแนวทางของการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเป็นระยะเวลา 14 วัน

จากการตรวจค้นหาเชิงรุกในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ อ.แก่งคอย มีรายงานดังนี้

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ดําเนินการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกพนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ อ.แก่งคอยแล้ว จํานวน 5,695 คน ทราบผลการตรวจแล้ว จํานวน 3,799 คน พบผู้ติดเชื้อจํานวน 462 ราย เป็นชาวกัมพูขา จํานวน 293 คน ชาวไทย จํานวน 169 คน รอผลการ ตรวจ 1,894 คน

ผู้ที่ตรวจพบเชื้อฯ ดังกล่าว ได้นําตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้แก่ 1. โรงพยาบาลสนามเจ็ดคต 2.โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดสระบุรี 3.โรงพยาบาลสนามตะกุด

162260109790

มาตรการที่ดําเนินการแล้ว ได้ตรวจหาเชื้อในพนักงานทั้งหมดทั้งในโรงงาน และโรงพยาบาลต่างจังหวัดที่ผู้ป่วยพํานักอยู่และบริเวณโดยรอบ แจ้งข้อมูลกลุ่มเสี่ยงระหว่างจังหวัด เพื่อติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงใกล้ชิดในการเฝ้าระวังอาการ ตรวจหาเชื้อ และกักกันตัวที่บ้าน รวมทั้งให้ สาธารณสุขอําเภอ ติตตาม ดูแล พนักงานอาศัยอยู่ในพื้นที่ อย่างใกล้ชิด

การดําเนินการของโรงงานฯ ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามตะกุด ในพื้นที่ของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ 500 เตียง

และขณะนี้ได้หยุดการผลิตเพื่อทําความสะอาด และปิดสถานที่ค้าขายโดยรอบ มาตรการที่ต้องด้าเนินการต่อ ได้ขอให้พนักงานที่มีความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ตรวจหาเชื่อ ให้ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

รวมถึงครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ให้แยกกักตัวเอง สังเกตอาการ หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ คอแห้ง จมูกไม่ได้กลิ่น สิ้นไม่รับรส ตาแดง ตื่นขึ้น ถ่ายเหลว ขอให้ไปตรวจหาเชื้อโดยด่วนที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ให้รักษา มาตรการการป้องกันโรค สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง งดเดินทางไปในสถานที่แออัดและการรวมกลุ่มหนาแน่น ทั้งนี้คณะกรรมการควบคุม โรคจังหวัดสระบุรี ได้พิจารณาและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

162260061618

162260060296

162260086795

162260085618

162260084681

162260082882