'คุรุสภา'เดินหน้าใช้อิเล็กทรอนิกส์รับ-ส่งหนังสือราชการ เลี่ยงติดโควิด

'คุรุสภา'เดินหน้าใช้อิเล็กทรอนิกส์รับ-ส่งหนังสือราชการ เลี่ยงติดโควิด

"คุรุสภา" สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รับ-ส่งหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ลดกระดาษ ค่าใช้จ่ายส่งไปรษณีย์ สะดวก รวดเร็ว เลี่ยงเสี่ยงติดเชื้อโควิด-1

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดแนวปฎิบัติงานรับ-ส่งหนังสือราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-sarabun) และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติในการรับส่งหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน

ขณะนี้ทุกส่วนงานในสังกัด"คุรุสภา" ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติงานดังกล่าวแล้ว โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  ได้กำหนดรหัสการเข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใช้ระบบดังกล่าวได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา แม้ว่าปฏิบัติงานที่บ้านก็สามารถใช้ระบบดังกล่าวได้

อีกทั้งการจัดส่งหนังสือแจ้งเวียนต่างๆ และหนังสือที่รับเข้าทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และเป็นเอกสารจะแจ้งเวียนผ่านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  และจะไม่มีการปริ้นเป็นเอกสาร ซึ่งจะช่วยทำให้ลดการใช้กระดาษ ลดเวลา  และลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงได้มาก

  • "คุรุสภา"ป้องกันโควิด ใช้อิเล็กทรอนิกส์รับ-ส่งหนังสือราชการ

ดร.ดิศกุล กล่าวต่อไปว่า แต่ในส่วนการรับส่งหนังสือราชการที่เป็นเอกสารภายนอกนั้น ได้มีการกำหนด ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ (e-mail address ) กลางของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คือ [email protected] เพื่อใช้ในการรับ-ส่งหนังสือราชการจากหน่วยงานภายนอกด้วย

สำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์จะต้องเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและสำคัญ ที่ไม่สามารถส่งทางช่องทางอื่นได้ เช่น หนังสือที่มีการกำหนดชั้นความลับ เอกสารทางการเงิน หนังสือส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลของพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ที่กำหนดให้การติดต่อราชการส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ยกเว้นเรื่องลับที่สุด และไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสารตามไปอีก

  • "คุรุสภา" กำชับบุคลากรปฎิบัติเข้มตามมาตรการป้องกันโควิด

อีกทั้งสอดรับข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอให้ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นมาตรฐานในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ลดค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพตามแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

รวมถึงเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 "โควิด-19" ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา "คุรุสภา"ได้กำหนดแนวปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home ) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสำนักงานเหลือเพียง 10% ทำงานที่บ้าน 90% 

อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินการตามแนวปฏิบัติ มาระยะหนึ่งแล้ว พบว่านอกจากจะเป็นการลดการใช้เอกสาร ลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังมีความสะดวก รวดเร็ว สอดรับกับการใช้ "ชีวิตวิถีใหม่" (New Normal) เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเสี่ยงการติดเชื้อ "โควิด-19" จากการเดินทางมาพบกันด้วย.