ใครรู้ตัวเป็น 'กลุ่มเสี่ยง' บังคับฉีดวัคซีนโควิด ไม่ฉีดมีโทษ 'ติดคุก'

ใครรู้ตัวเป็น 'กลุ่มเสี่ยง' บังคับฉีดวัคซีนโควิด ไม่ฉีดมีโทษ 'ติดคุก'
14 พฤษภาคม 2564
5,764

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ออกคำสั่ง! ใครรู้ตัว "กลุ่มเสี่ยง" ต้องบังคับฉีดวัคซีนโควิด ไม่ฉีดโทษ "ติดคุก"

นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ ออกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๑๓ / ๒๕๖๔ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย และหลายจังหวัดยังคงมีอัตราป่วยและอัตราป่วยตายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๒๒ (๗) มาตรา ๓๔ (๒) และมาตรา ๔๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้ง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๖ (๑) ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อ ๗ (๑) ของกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 90 พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการ ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วให้ออกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ประชาชนทุกคน ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือบุคคลที่มา ปฏิบัติงานในจังหวัดบุรีรัมย์ และหรือพักอาศัยในจังหวัดบุรีรัมย์ ทําการประเมินตนเองตามแบบประเมินความเสี่ยง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดบุรีรัมย์ที่กําหนดตามเอกสารแนบท้ายคําสั่งนี้ ต่ออาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในชุมชน/หมู่บ้าน ที่ท่านพักอาศัยอยู่ โดยกระบวนการ อสม. เคาะประตูบ้าน หรือ ผ่านระบบออนไลน์ QR code BURIRAM IC ในฐานข้อมูลกลางจังหวัดบุรีรัมย์สําหรับบริการวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือผ่านศูนย์ประสานงานรับบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลใกล้บ้าน เกี่ยวกับความเสี่ยงใน การติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่จัดกลุ่มการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อ ๒ ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจพบหรืออาจตรวจ พบว่าบุคคลใดหรือบุคคลดังกล่าวในข้อ ๑ เป็นผู้ที่มีความเสี่ยง/อาจมีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เจ้าพนักงานนั้นมีอํานาจสั่งให้ผู้ที่มีความเสี่ยง/อาจมีความเสี่ยงที่จะติดโรคนั้น ได้รับการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามวัน เวลา และ สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานนั้นกําหนด เพื่อป้องกันมิให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่หรืออาจแพร่ออกไป


ข้อ ๓ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งตามข้อ ๑ มีโทษตามนัยมาตรา ๔๔ แห่ง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งตาม ข้อ ๒ มีโทษตามนัยมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ

162095024537

162095026021

162095023342

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง