‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ทรงปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสครบ 20ปี แห่งความสัมพันธ์ไทย - เซิร์น

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ทรงปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสครบ 20ปี แห่งความสัมพันธ์ไทย - เซิร์น

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และทรงปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสครบ 20 ปี แห่งความสัมพันธ์ไทย - เซิร์น ตามพระราชดำริ ​ณ วังสระปทุม

วันนี้ (25 มี.ค.64) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก วังสระปทุม ทรงเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี  2564 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และทรงปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสครบ 20 ปี แห่งความสัมพันธ์ไทย - เซิร์น ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า 

“ประเทศไทยได้ทำงานนี้ ได้โอกาสมายี่สิบปีแล้ว ก็ขอให้เราร่วมมือกันต่อไป เพื่อประโยชน์ทั้งของเราและประชาคมโลกในส่วนรวม ทั้งๆ ที่ทำตอนนี้ก็ยาก เราก็ต้องทำแล้วก็ส่งทางออนไลน์แบบนี้ ไม่สะดวกเท่าที่พบหน้ากันตรงๆ ไม่ได้คุยกัน เผอิญนึกเรื่องโน้นเรื่องนี้ออก ก็ได้ทำ ขอให้ฝ่ายไทยจับมือกันอย่างแน่นหนา ทำต่อไปเพื่อส่วนรวม”

161667482040

นอกจากนี้ ทรงเล่าถึงประสบการณ์การเสด็จพระราชดำเนินตลอด 20 ปี คือในปีพ.ศ. 2543 พ.ศ.2546 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2558 และพ.ศ.2562 ทรงพระราชอุตสาหะ ติดต่อและขอโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้มาทำวิจัย ทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกัน ทรงจัดการให้มีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ เพื่อประสานงานโครงการต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ โครงการคัดเลือกนักศึกษาครูสอนฟิสิกข์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเซิร์น และโครงการส่งเสริมนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตย์ และนักวิจัยไปทำงานที่เซิร์น เพื่อพัฒนา ให้เกิดการทำวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ มีการทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างเซิร์น กับสถาบันการศึกษาของไทยหลายโครงการ 

161667483696