"การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน" แนวทางพัฒนาครู

7 มีนาคม 2564
154

“การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน”  เป็น 1 ในจุดเน้นการปฏิบัติงานที่ สพป.นศ.2 ให้ความสำคัญ คือ ส่งเสริมให้ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน 1 สาระการเรียนรู้ 1 โครงงาน

นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2(ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ศูนย์เครือข่ายที่ 4 เขานางนอน

โดยมี นายอนันต์มีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การสวนยาง 2 ในนามประธานศูนย์เครือข่ายกล่าวรายงานการจัดการอบรม
มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู จาก 24 โรง ในศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน โดย ดร.บำเพ็ญ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

161509190512

ผอ. สพป.นศ.2 กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  เป็น 1 ในจุดเน้นการปฏิบัติงานที่ สพป.นศ.2 ให้ความสำคัญ คือ ส่งเสริมให้ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน 1 สาระการเรียนรู้ 1 โครงงาน พร้อมให้โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทางตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ

 

"การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน" เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัย คุณธรรม จริยธรรม การก้าวนำการบริหารจัดการ สานสู่คุณภาพการศึกษาสู่สากล คิดค้นนวัตกรรม พร้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพภายใต้ปัจจัยและบริบทของแต่ละโรงเรียน

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพตามระดับทักษะที่ตนเองมีอยู่ โดยครูมีหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์และจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
และสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน ต่อไป

161509190570

นอกจากนี้ ผอ. สพป.นศ.2 ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ ซึ่งถือเป็นโรงเรียนที่มีการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ด้วยการบูรณาการผ่านการเรียนปนเล่น มีครูที่เข้าใจการเรียนรู้ของเด็ก และสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็ก ได้เป็นอย่างดี พร้อมมีการประเมินพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กร่วมกัน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: