คุณภาพชีวิต-สังคม

คนไทย55.4%ยันวาเลนไทน์ไม่เกี่ยวมีเพศสัมพันธ์

55.9 % คนกทม ให้ความสำคัญในวันวาเลนไทน์ และไม่เห็นด้วยว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ 54.5 %

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,118 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้เรื่อง ผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อเรื่องวันวาเลนไทน์ ในสังคมไทยวันวาเลนไทน์กลับได้มีบางกลุ่มที่มีค่านิยมวันแห่งความรักในวันวาเลนไทน์ในแบบผิด ๆส่ง ผลกระทบต่อค่านิยมทางจริยธรรมและศีลธรรมของสังคมไทย

วันวาเลนไทน์ นั้นเป็นวันนักบุญวาเลนไทน์ (อังกฤษ: Saint Valentine's Day) หรือที่เรียกกันว่า วันวาเลนไทน์ (อังกฤษ: Valentine's Day) ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันวาเลนไทน์มีการเฉลิมฉลองในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นประเทศทางตะวันตก แต่ในสังคมไทยมีการให้ความสำคัญอย่างไร และคิดว่าวันวาเลนไทน์เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลในสังคมไทยหรือไม่ โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

161327320614

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในวันวาเลนไทน์ ร้อยละ 55.9 โดยคิดว่าวันวาเลนไทน์เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลในสังคมไทย ร้อยละ 48.8 และทราบว่าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักบุญวาเลนไทน์ที่เป็นนักบวชในศาสนาคริสต์ ร้อยละ 72.9

อยากอยู่กับคนในครอบครัวในวันวาเลนไทน์ มากที่สุด ร้อยละ 55.8 รองลงมาคือ คนรัก/แฟน ร้อยละ 37.7 และเพื่อนๆ ร้อยละ 6.4

โดยยังไม่แน่ใจว่าจะมอบอะไรเป็นของขวัญในวันวาเลนไทน์ มากที่สุด ร้อยละ 30.9 อันดับที่สองคือ ดอกไม้หรือช่อดอกไม้ ร้อยละ 25.2 อันดับที่สามคือ ช็อกโกแลต เค้ก คุกกี้ ร้อยละ 13 อันดับที่สี่คือ เครื่องประดับ(สร้อย/แหวน/นาฬิกา) ร้อยละ 10.2 อันดับที่ห้าคือ น้ำหอม ร้อยละ 5.3 อันดับที่หกคือ ตุ๊กตา ร้อยละ 5.1 อันดับที่เจ็ดคือ ของที่ทำด้วยตัวเอง ร้อยละ 4.8 อันดับที่แปดคือ กระเป๋า ร้อยละ 3.3 และอันดับสุดท้ายคือ เสื้อยืดคู่รัก ร้อยละ 2.1

และคิดว่าอยากพาคนที่ท่านรักจะไปในวันวาเลนไทน์ไปที่ร้านอาหาร มากที่สุด ร้อยละ 36.7 อันดับที่สองคือ บ้าน ร้อยละ 23.8 อันดับที่สามคือ ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 21 อันดับที่สี่คือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.9 อันดับที่ห้าคือ โรงแรม/ห้องเช่ารายวัน ร้อยละ 1.5 และอันดับสุดท้ายคือ หอพัก/อพาร์ทเม้นท์ ร้อยละ 1.1

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย ที่มีคนกล่าวว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด ร้อยละ54.5 รองลงมาคือ เห็นด้วย ร้อยละ 23.6 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 21.9