ครูไทยยุค 'โควิด' มี 'ศักยภาพ -ปรับตัวเร็ว' แต่หนี้สินเยอะ

ครูไทยยุค 'โควิด' มี 'ศักยภาพ -ปรับตัวเร็ว' แต่หนี้สินเยอะ
16 มกราคม 2564
116

'ดุสิตโพล' สำรวจความเห็นประชาชน เทคะแนนครูไทย 7.35 จุดเด่นมีความสามารถ ปรับตัวได้เร็ว แต่จุดด้อยความรู้ใหม่ๆน้อย หนี้สินมาก ต้องพัฒนาทักษะเทคโนโลยี-สื่อออนไลน์


16 ม.ค.2564 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ดัชนีครูไทย ปี 2563 ครูไทยในยุคโควิด-19 จากกลุ่มตัวอย่าง 4,147 คน ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 11–15 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ภาพรวมครูไทยในปี 2563 ได้คะแนน 7.35 คะแนน เต็ม 10 จาก 30 ตัวชี้วัดในสายตาประชาชน

โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ บุคลิกภาพ การแต่งกายมีความเหมาะสมกับอาชีพ 7.70 คะแนน, การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับชุมชนและชาวบ้านได้ 7.60 คะแนน,มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของความเป็นครู 7.58 คะแนน โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ การไม่เป็นหนี้เป็นสิน 5.95 คะแนน

161076202874

ทั้งนี้ จุดเด่นของครูไทย ร้อยละ 26.75 มีความสามารถ มีศักยภาพ ปรับตัวได้เร็ว, ร้อยละ 24.60 ใช้สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนได้ดีขึ้น 

ส่วนจุดด้อย ร้อยละ 23.57 ความรู้ใหม่ ๆ น้อย และ ร้อยละ 18.6 มีปัญหาหนี้สินมาก ส่วนสิ่งที่ ประชาชนคิดว่า ครูไทยในยุคโควิด-19 ต้องปรับตัว ร้อยละ 73.78 ต้องเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี และสื่อออนไลน์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง