5 'สินเชื่อ' ธนาคาร 'ออมสิน' เยียวยาโควิดรอบใหม่ เริ่มลงทะเบียน 15 ม.ค.นี้

5 'สินเชื่อ' ธนาคาร 'ออมสิน' เยียวยาโควิดรอบใหม่ เริ่มลงทะเบียน 15 ม.ค.นี้
15 มกราคม 2564 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
193,507

รายละเอียดพร้อม! "ออมสิน" เปิดให้กู้ "สินเชื่อ" 5 โครงการ สำหรับประชาชน SMEs และ ผู้ประกอบการรายย่อย เยียวยาโควิดรอบ2 ลงทะเบียนขอกู้ได้ตั้งแต่ 15 ม.ค. - 30 มิ.ย.64

"ธนาคารออมสิน" เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินใต้กำกับกระทรวงการคลัง ที่ขานรับนโยบายรัฐ ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ "โควิด-19" 

สำหรับการระบาดในระลอกใหม่นี้ "ออมสิน" ได้ขยายระยะเวลาการให้ "สินเชื่อ" 5 โครงการ ที่บางโครงการเคยปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว กลับมาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ผ่านแอพพลิเคชั่น Mymo ของธนาคารออมสิน ในวันที่ 15 ม.ค. 64 นี้

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวม "สินเชื่อ" ธนาคารออมสินที่จะกลับมาเปิดให้ลงทะเบียน 15 ม.ค. 64 ไปจนถึง 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินจะเต็ม ซึ่งมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาตามรายละเอียดดังนี้

 1. สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มี "อาชีพอิสระ" 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

- สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
- มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
- มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
- ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เงื่อนไขสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

- วงเงินสินเชื่อ: 10,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
- การชำระคืน: ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
- ระยะเวลาขอสินเชื่อ: ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท
- หลักประกัน: ไม่ต้องมีหลักประกัน

 2. สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 

161060353351

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

คุณสมบัติของผู้ขอ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" 

- เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
- เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
- ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
- ผู้ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
- ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
- ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ

เงื่อนไขสินเชื่อ เสริมพลังฐานราก

- วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
- ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)
- ไม่ต้องค้ำประกัน
- ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด

 3. SMEs มีที่ มีเงิน 

คุณสมบัติผู้ขอ "สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน" 

- เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
- นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

ทั้งนี้ กรณีตาม 1. หรือ 2. ต้องประกอบธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต การบริการ และการพาณิชย์ รวมถึง Social Enterprise และประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เงื่อนไขสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน

- วงเงินรวมของโครงการ 10,000 ล้านบาท
- วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่นำราคาประเมิน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ที่มีมูลค่ามาคำนวณจำนวนเงินให้กู้ โดยกำหนดวงเงินให้กู้ต่อราย โดยใน กรณีบุคคลธรรมดา จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1-10 ล้านบาท กรณีนิติบุคคล จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 - 50 ล้านบาท  
- อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.99 ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้
- ระยะเวลาชำระเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีเงื่อนไขการชำระหนี้ ดังนี้ ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน ชำระหนี้คืนเงินต้นภายใน 3 ปี

 4. สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วย SMEs ภาคท่องเที่ยว 

161060357927

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วย SMEs ภาคท่องเที่ยว

- ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
- ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล ฯลฯ
- ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ  COVID-19
- ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ปัจจุบันยังประกอบกิจการ และมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ เป็นการให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-finance)

เงื่อนไขสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วย SMEs ภาคท่องเที่ยว

- วงเงินโครงการรวม 5,000 ล้านบาท
- วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกินรายละ 500,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี
- หลักประกัน บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือค้ำประกันเต็มวงเงิน
- ระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยสามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 1  ปี

 

 5. Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

- เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และ Supply Chain

เงื่อนไขสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

- วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้าน คงเหลือ 7,800 ล้านบาท
- อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี
- วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารออมสิน 1115 หรือ https://www.gsb.or.th/ 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง