'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' จาก 'ออมสิน' กู้ 5 หมื่น ไม่ต้องค้ำประกัน ลงทะเบียนอย่างไร ใครกู้ได้บ้าง?

'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' จาก 'ออมสิน' กู้ 5 หมื่น ไม่ต้องค้ำประกัน ลงทะเบียนอย่างไร ใครกู้ได้บ้าง?

เปิดรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีลงทะเบียนของ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" จาก "ออมสิน" กู้ได้สูงสุด 50,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

"ธนาคารออมสิน" ขยายเวลาขอ "สินเชื่อ" เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" ภายใต้โครงการ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้! (15 ม.ค. 64) และจะเปิดให้ขอสินเชื่อได้ถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

ทว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมข้อมูลที่ผู้ขอสินเชื่อจะต้องรู้ และทำความเข้าใจก่อนขอสินเชื่อนี้ พร้อมทั้งนำวิธีลงทะเบียนสินเชื่อ "เสริมพลังฐานราก" ผ่านแอพพลิเคชั่น "Mymo" มาฝากกัน

 1. เงื่อนไข "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" 

161068572220

1.1) วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

1.2) อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

1.3) ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)

1.4) ไม่ต้องค้ำประกัน

1.5) ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน

1.6) เปิดให้ลงทะเบียนครั้งใหม่ ช่วงโควิดระลอก 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 2. คุณสมบัติของผู้ขอ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" 

2.1) เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี 

2.2) เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

2.3) ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

2.4) ผู้ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19"

2.5) เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

2.6) ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

2.7) ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ

 3. วิธีลงทะเบียน "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" 

การลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านแอพพลิเคชั่น "MyMo" ของ "ธนาคารออมสิน" สามารถทำได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

3.1 เข้าแอพพลิเคชั่น "MyMo" เลือกเมนู "สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก" และกดปุ่มสมัคร

161068791051

3.2 กรอกเลขหลังบัตรประชาชน และกดถัดไป หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการสมัคร ตรวจสอบให้ถูกต้อง และกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

3.3 หน้าจอจะแสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อได้ จากนั้นให้เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ และตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย กดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

161069331092

3.4 หน้าจอจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยอมรับ และเลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า จากนั้นกดยินยอม และยืนยัน

3.5 กดรับรหัส OTP เมื่อระบบส่งรหัสมาแล้วมายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้กรอกรหัส OTP และยืนยัน 

161069332932

3.6 จากนั้นหน้าจอจะแสดงรายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล สามารถ Save เก็บไว้ได้ และเป็นอันเสร็จสิ้น 

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน โทร.1115