ประกาศราชกิจจาฯ 'กทม.-27จังหวัด' พื้นที่ควบคุมสูงสุด คุมโควิดระบาด

ประกาศราชกิจจาฯ 'กทม.-27จังหวัด' พื้นที่ควบคุมสูงสุด คุมโควิดระบาด
3 มกราคม 2564
13,849

เช็คคำสั่ง ศบค. ประกาศราชกิจจาฯ "กทม.-27จังหวัด" พื้นที่ควบคุมสูงสุด คุมโควิดระบาด

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด- 19)
ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

สูงสุดตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป
เป็นคราวที่ ๘ จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้นเพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตา๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๒) ของคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 โดยคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กระทรวงมหาดไทย จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการ ตามข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งนี้ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่นสั่ง ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

160967152512

160967153984

๑. กรุงเทพมหานคร
๒. จังหวัดกาญจนบุรี
๓. จังหวัดจันทบุรี
๔. จังหวัดฉะเชิงเทรา
๕. จังหวัดชุมพร
๖. จังหวัดชลบุรี
๗. จังหวัดตราด
๘. จังหวัดตาก
๙. จังหวัดนครนายก
๑๐. จังหวัดนครปฐม
๑๑. จังหวัดนนทบุรี
๑๒. จังหวัดปทุมธานี
๑๓. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๔. จังหวัดปราจีนบุรี
๑๕. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๖. จังหวัดเพชรบุรี
๑๗. จังหวัดราชบุรี
๑๘. จังหวัดระนอง
๑๙. จังหวัดระยอง
๒๐. จังหวัดลพบุรี
๒๑. จังหวัดสิงห์บุรี
๒๒. จังหวัดสมุทรปราการ
๒๓. จังหวัดสมุทรสงคราม
๒๔. จังหวัดสมุทรสาคร
๒๕. จังหวัดสุพรรณบุรี
๒๖. จังหวัดสระแก้ว
๒๗. จังหวัดสระบุรี
๒๘. จังหวัดอ่างทอง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง