ไม่ไป ‘เลือกตั้งอบจ.’ ต้องเช็ค 4 ขั้นตอนรักษาสิทธิ!

ไม่ไป ‘เลือกตั้งอบจ.’ ต้องเช็ค 4 ขั้นตอนรักษาสิทธิ!

ไปใช้สิทธิ "เลือกตั้งอบจ." ไม่ได้ มีทางออก! ด้วย 4 ขั้นตอนการรักษาสิทธิ เพื่อไม่ให้เราถูกจำกัดสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอื่นๆ หากไม่ได้ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในครั้งนี้

นับถอยหลังก่อนถึงวันก่อนที่วันเลือกตั้งท้องถิ่น หรือ การเลือกตั้งอบจ. ทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ของ กกต. (อ่านวิธีตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง อบจ. คลิกที่นี่) และส่งเอกสารแจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปเลือกตั้งเลือกตั้งท้องถิ่นวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00-17.00 . โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีเลือกตั้งนอกเขต

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิได้ ทาง กกต. ได้กำหนดให้ยื่นแจ้งเหตุที่ไม่อาจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. ได้ภายใน 7 วันก่อนหน้า หรือหลังเลือกตั้ง คือ 7 ก่อนหน้าเลือกตั้งระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2563 และ 7 หลังเลือกตั้งคือ ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 โดยการยื่นในครั้งนี้เพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอื่นๆ ได้

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนทบทวน ขั้นตอนการยื่นเอกสารแจ้งไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งอบจ. 20 ธันวาคม 2563 ง่ายๆ 4 ขั้นตอนดังนี้

 • ขั้นตอนที่ 1 เปิดเว็บตรวจสอบว่าตนเองมีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นที่ไหน
 1. ตรวจสอบรายชื่อก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วันที่ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง
 2. เอกสารที่ทางการส่งมายังเจ้าบ้านไม่น้อยกว่า 15 วัน
 3. เข้าตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์: https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

  เพียงแค่มีผู้สิทธิ์เลือกตั้งกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักในการค้นหาผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สภา อบจ.)

  เมื่อกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักแล้ว จะปรากฏหน้าต่างขนาดเล็กที่ระบุข้อมูลต่าง เช่น ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเภทการเลือกตั้ง วันที่เลือกตั้ง (20 ธันวาคม) เขตและหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และลำดับในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตตัวเอง

หมายเหตุ: หากตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อให้ยื่นคำร้องกับนายทะเบียน

 • ขั้นตอนที่ 2 เปิดเว็บดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอบจ. ที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.kruachieve.com/wp-content/uploads/2020/12/download.pdf

 • ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลในเอกสาร

เมื่อดาวน์โหลดเอกสารมาแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อมา คือ การกรอกข้อมูลโดยที่

 1. กรอกข้อมูลแค่หน้าแรก ที่ระบุว่า ด้านหน้า ในส่วนที่ 1 ที่เป็นชื่อ, ที่อยู่ และ เหตุผล
 2. ส่วนที่ 2 ที่เป็นที่อยู่ของท่านเพื่อส่งจดหมายตอบรับผลการพิจารณา (ในส่วนด้านหลังไม่ต้องกรอก แต่ต้องยื่น-ส่ง กับเจ้าหน้าที่ด้วย)
 3. จากนั้นแนบสำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นสำเนาถูกต้อง)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: ดูตัวอย่างการกรอกเอกสารแจ้งไม่ไป 'เลือกตั้ง อบจ.' ที่ถูกต้อง!

 • ขั้นตอนสุดท้าย การยื่นเอกสาร

การยื่นเอกสารครั้งนี้ สามารถทำได้ 2 ทางคือ

 1. นำเอกสารไปแจ้งต่อนายอำเภอ โดยสามารถนำไปแจ้งได้ทั้งตัวเอง ให้คนอื่นไปยื่นแทน
 2. ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ ส่งที่อยู่ถึงนายทะเบียนอำเภอ โดยในกรณีแจ้งทางไปรษณีย์ ให้นับตามวันที่แสตมป์หน้าซองจดหมาย

เพียงเท่านี้ เราก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ หรือจำกัดสิทธิทางการเมืองต่างๆ หากไม่ได้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งอบจ. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ 

  

อ้างอิง : สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง