'เงินประกันรายได้เกษตรกร' ธ.ก.ส. ประกาศจ่ายเงินให้ชาวไร่ผู้ปลูกมันสำปะหลัง

'เงินประกันรายได้เกษตรกร' ธ.ก.ส. ประกาศจ่ายเงินให้ชาวไร่ผู้ปลูกมันสำปะหลัง
13 ธันวาคม 2563
76,701

ตรวจสอบ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ธ.ก.ส. ประกาศจ่ายเงินให้ชาวไร่ผู้ปลูกมันสำปะหลัง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เผยผ่านเพจเฟซบุ๊ค ระบุว่า มาแล้ว! โครงการประกันรายได้เกษตรกร สำหรับพี่น้องชาวไร่ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคามันสำปะหลังที่เหมาะสมกับราคาตลาด
- เพื่อเป็นการใช้กลไกลตลาดในการสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวและมีความยั่งยืน
- เพื่อลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร

กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกมันสำปะหลังปี 2563/2564 กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีช่วงเวลาการเพาะปลูก ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564- เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังด้วยตนเองและกรรมสิทธิ์เป็นของเกษตรกร
- สามารถรับสิทธิ์ได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร โดยแจ้งกับกรมส่งเสริมการเกษตรนับจากวันที่เพาะปลูกไว้ไม่น้อยกว่า8 เดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :

ราคาและปริมาณประกัน

- ราคาเป้าหมาย ณ หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท
- ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เท่ากับ 3,419 กิโลกรัมต่อไร่
- ได้รับสิทธิ์ชดเชยส่วนต่างตามที่ปลูกจริง ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน และต้องไม่ซ้ำแปลง

ระยะเวลาดำเนินการ
- ชดเชยส่วนต่างวันที่ 1 ธ.ค. 2563 - 1 พ.ย. 2564 ทุกวันที่ 1 ของเดือนเป็นเวลา 12 เดือน โดยงวดแรกจะครอบคลุมถึงเกษตรกรเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2536/64
- สำหรับการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดสุดท้ายครอบคลุมเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่าเก็บเกี่ยวตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป


สอบถามเพิ่มเติมโทร Call Center 02-5550555

160783276545

ตรวจสอบเช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร ได้ที่ https://chongkho.inbaac.com/ 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง