ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรฐานคุณภาพสุราที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรใหม่

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรฐานคุณภาพสุราที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรใหม่
25 พฤศจิกายน 2563
1,197

ราชกิจจาฯ ประกาศกําหนดมาตรฐานคุณภาพสุราที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรใหม่ “เบียร์-ไวน์-สปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น-สุราแช่-สุรากลั่น”

วานนี้ (24 พ.ย.2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพสุราที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับที่ 2) ความว่า

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 154 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ประกอบกับข้อ 5 (2) และข้อ 8 (4) แห่งกฎกระทรวงการอนุญาตนําสุราเข้ามา ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงการอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกําหนดมาตรฐานคุณภาพสุราที่นําเข้ามา ในราชอาณาจักรเพิ่มเติมไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกมาตรฐานคุณภาพเบียร์ มาตรฐานคุณภาพไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทําจากองุ่น และสุราแช่ และมาตรฐานคุณภาพสุรากลั่น ท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดมาตรฐาน คุณภาพสุราที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 และให้ใช้มาตรฐาน คุณภาพเบียร์ มาตรฐานคุณภาพไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทําจากองุ่น และสุราแช่ และมาตรฐาน คุณภาพสุรากลั่นท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ 2 การใดอยู่ระหว่างขั้นตอนการดําเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนด มาตรฐานคุณภาพสุราที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ให้ดําเนินการ ให้แล้วเสร็จ สําหรับการดําเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่กําหนดในประกาศนี้

การดําเนินการใด ๆ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพสุรา ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ได้ดําเนินการไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่กําหนดไว้ หรือจนกว่า จะมีคําสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 

พชร อนันตศิลป์

อธิบดีกรมสรรพสามิต

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง