เปิดสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ประกันรุ่นที่3

เปิดสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ประกันรุ่นที่3
23 พฤศจิกายน 2563
105

รมว.แรงงาน มอบหมาย ผู้ช่วยรมว.แรงงาน เปิดโครงการสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม รุ่นที่ 3 เน้นมาตรฐานการรักษาที่เท่าเทียม มีคุณภาพ ลดปัญหาการร้องเรียน การให้บริการด้านการรักษา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การบริหารประเทศของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยการกำกับดูแลกระทรวงแรงงานของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานให้ได้รับการคุ้มครอง ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันทุกภาคส่วน การสร้างโอกาส การสร้างหลักประกันที่ครอบคลุม เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย และทุกกลุ่มอาชีพ

รวมทั้งผู้สูงวัยให้มีความมั่นคงในชีวิต จะทำให้เกิดความมั่นใจในการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ ส่งผลทางบวกต่อระบบเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศ
สำนักงานประกันสังคม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการสร้างหลักประกันสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย และทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัย

อีกทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดระบบบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ประกันตนและลูกจ้างที่มีมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อลดการเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ทั้งเนื่องจากการทำงานและไม่เนื่องจากการทำงาน

"ในการดำเนินโครงการสัมมนาให้นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและพัฒนารับบการประสานงานระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม พร้อมทั้งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดช่วงชีวิต และให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ประกันตน และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานประกันสังคม"นายสุรชัย กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง