ท่องเที่ยว 'กุดจิก' ถนนคนเดินและความทรงจำริมทางรถไฟ ตามรอยรัชกาลที่ 5

ท่องเที่ยว 'กุดจิก' ถนนคนเดินและความทรงจำริมทางรถไฟ ตามรอยรัชกาลที่ 5
16 พฤศจิกายน 2563
456

"กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม" เส้นทางท่องเที่ยวแห่งความทรงจำริมทางรถไฟ ตามรอยรัชกาลที่ 5

กิจกรรม “กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม” เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน ตามแนวดำริของ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

จัดแถลงข่าว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น. จังหวัดนครราชสีมา โดยเทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน ร่วมกับ กลุ่มองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ภายหลังวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง “ถนนคนเดิน” เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกจังหวัด รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นควบคู่ไปกับการส่งเสริม การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

160551335239

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม” โดยมีดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม” โดยนางปราณี หวัดสูงเนิน พัฒนาการอำเภอสูงเนิน และนางจันทิมา โกสินทร์รักษา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ

160551336989

ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ เริ่มจากการ วิ่งออกกำลังกาย ด้วยระยะทาง 3.7 กม. เพื่อกระตุ้นเพื่อให้คนสูงเนิน หันกันมาออกกำลังกาย มีชื่องานว่า “ร่วมพลคนสูงเนิน” ครั้งที่ 6 เพื่อให้เกิดภาพการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ชุมชน และพื้นที่รอบข้าง เป็นกิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลย โดยทางเทศบาลและโครงการของ สสส.ดูแลรายละเอียดทั้งหมด ซึ่งงานนี้มี หัวหน้าส่วนงานต่างๆ และกลุ่มนักออกกำลังกาย ที่รักสุขภาพ ออกมาออกกำลังกาย ซึ่งวันนี้เราตั้งเป้าประมาณ 300 คน เดินเสร็จแล้วเส้นชัยจะอยู่ที่สถานีรถไฟกุดจิก เป็นสถานีรถไฟเก่าแก่ ที่เราจะอนุรักษ์ไว้ ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 6 ได้เสด็จมาที่นี้ เราจะมีกิจกรรมตรงนั้นคือ กิจกรรมถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม จะมีตลาดและภาพเก่าแยะเยอะมากมาย ถนนเส้นนี้ยาวมีความยาเกือบกิโล แต่เราใช้จริงๆ ประมาณ 2.80 เมตร เพื่อทำกิจกรรม

160551338337

"เราตั้งใจเป็นครั้งแรกที่คนกุดจิกเทศบาล อบต. และคนพื้นที่ใกล้เคียง เป็นเจ้าภาพร่วมกัน มีร้านค้ามากมาย มีการแต่งกายเป็นชุดพื้นเมือง ชุดไทย บ้านเก่าสองฝั่งถนนเปิดใหชมวิถีชุมชนคนกุดจิก เชื้อสายจีนที่เดินทางโดยรถไฟและเลือกสถานีรถไฟกุดจิกเป็นแหล่งทำมาหากิน" นายกฯ กล่าวและย้ำว่างานกุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรมมี 2 วัน คือ เสาร์ที่ 14 พ.ย. 63 และเสาร์ ที่ 21 พ.ย. 63 จะพบกับจุดเช็คอิน พบกับร้านตลาด ที่ครั้งหนึ่งกุดจิกได้หายไป และเราจะเรียกกลับมา กุดจิกมีดีกว่าที่เคยรูแน่นอน

160551340355

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกีรยติ สถาบันพระมหากษัติรย์
ทางเทศบาลตั้งใจว่าเราจะแสดงนิทรรศการถึงวันพ่อ โดยจัดแสดงตั้งแต่เดือน พ.ย.63 ถึงเดือน ธ.ค 63 และ ม.ค.64 เป็นนิทรรศการกึ่งถาวรซึ่งมีภาพพระอิริยะบทต่างๆภาพสื่อความหมายให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงทำอะไรให้ประชาชนชาวไทยมากมาย พอเห็นแล้วจะรู้สึกระลึกถึงพระองค์ท่าน จะรู้สึกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ยังอยู่กับเราอยู่ ซึ่งภาพใหญ่ ขนาด 1.8 x 2 เมตร จำนวน 40 ภาพ และภาพขนาด 20x30 นิ้ว จำนวน 80 ภาพ รวมเป็น 120 ภาพ เป็นนิทรรศภาพ Outdoor ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งไม่มีจังหวัดไหนที่จัดเยอะที่สุด สามารถมาถ่ายรูปและระลึกความทรงจำกัน มาเช็คอินช่วยกันประชาสัมพันธ์ไทยเที่ยวไทย วิถีชุมชนคนกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

160551342556

ด้านนายปรีชา ไพรัมย์ เจ้าของบริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวถึงการจัดงานว่า กุดจิก ถือเป็นตำบลเอก เป็นเทศบาลเอก เมืองสูงเนิน ส่วนใหญ่การจัดแบบนี้ มองแล้วดูว่าเหมือนจัดเล่นๆ แต่จริงๆความหมายมันลึกซึ่งกว่านั้น การให้ชุมชนหรือให้ชาวสูงเนินมาสามัคคี เราก็จะเห็นคนอยู่ในตัวเมืองอำเภอสูงเนินก็มา นายกำนันก็มา มันเป็นพลังแห่งแผ่นดิน พลังแห่งความสามัคคี มันจะมีความสุข โดยเฉพาะความสามัคคีก็คือ ความมั่นคงที่ดียิ่งของประเทศชาติ ความมั่นคงไม่ได้หมายความว่าต้องไปแย่งชิง ไปแย่งคนนั้นไปแย่งคนนี้ แล้วเรามาพอใจกับการแย่งชิง แต่ความมั่นคงเกิดจากการพอใจ เราเห็นรองผู้ว่า และเห็นปลัดจังหวัด ซึ่งเค้าให้ความสนใจ มันเป็นจุดเริ่มอันหนึ่ง

160551344257

"อยากเห็นทั้งประเทศได้ร่วมมือกัน ได้รักกัน เห็นคุณค่าของแผ่นดินทอง แผ่นดินสุวรรณภูมิ เราจะเห็นถึงความน่ารัก ความเป็นพี่เป็นน้องกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน นั่นคือความมั่นคง ที่อยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้อง" นายปรีชา กล่าว

สำหรับกิจกรรรม “กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม” ในครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 และวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้กิจกรรมการประกวดแข่งขันผัดหมี่ลีลา รำวงบ้านนา นิทรรศการกุดจิกสมัยวันวาน
การสาธิตการทำเส้นหมี่กุดจิก แบบโบราณ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรีพื้นบ้าน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกิจกรรมอื่นๆ

160551345896

160551347545

160551349090

160551350319

160551351775

160551353555

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: