ปีติ ‘ในหลวง- พระราชินี’ เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุดรธานี

ปีติ ‘ในหลวง- พระราชินี’ เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุดรธานี
10 พฤศจิกายน 2563
3,754

"ในหลวง - พระราชินี” เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

160500952060

วันนี้ 10 พ.ย. เวลา 16.22 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานีจำนวนมาก

เมื่อเสด็จถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศและทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯออกจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 ไปยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในเวลา 18.21 น.โดยมีนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นายวิเชียร แสงเจริญถาวร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายวิรัช ไตรพิทยากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี พร้อมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ฝ้า ๆ รับเสด็จ

ครั้นเมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาส พะราชวโรกาส ให้นายวิรัช ไตรพิทยากุล ผู้พิากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี และนางสาวสาวิตรี ศรีบุญเรือง ผู้พิพากษาศาลยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือที่ระลึก จากนั้นเสด็จไปยังมณฑลพิธี ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ลงในหลุมทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย“อาคารที่ทำการศาลยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี” แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทก 

จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรม กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน 120 ราย นายวิเชียร แสงเจริญถาวร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย และทรงลงพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยในแผ่นศิลาที่นายวิรัช ไตรพิทยากุล ผู้พิากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ทูลเกล้าฯ ถวาย 

160500956961

ต่อมาเสด็จฯ ขึ้นยังห้องประทับรับรอง ชั้น 3 ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดเยี่ยม และพระราชทาน พระบรมราชานุญาตฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ศาลยุติธรรม และข้าราชการจังหวัดอุดรธานี ตามลำดับ และก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ นายวิรัช ไตรพิทยากุล ผู้พิพกษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญหลวงพ่อนาคปางนาคปรก ขนาดน้ำหนัก 18.50 กรัม กว้าง 2.5 ซม.สูง 3.9 ซม.หนา 1 มิลลิเมตร กรอบ 8.36 กรัม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน 1 องค์ และทูลเกล้าฯ ถวายผ้าไหมมัดหมี่ขิดทอมือ ลายพระยานาค3 สี ที่ทอโดยนางลานี โสภาพรม หัวหน้ากลุ่มประธานกลุ่มทอผ้าไหมขิดสีชมชื่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน1ผืน

ทั้งนี้ เดิมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เป็นเพียงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดอุดรธานี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2534 ที่ให้จัดตั้งแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัดทุกศาลมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2538 ต่อมาในปี พ.ศ.2533 มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว โดยกำหนดให้ยกฐานะแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2533 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2534 เป็นต้นมา อาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่เลขที่ 569 หมู่9 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี สร้างอยู่บนที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 11 ไร่ 96 ตารางวา เป็นอาคารที่ทำการถาวรสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสูง3 ชั้นขนาด 6 บัลลังก์  ซึ่งบริเวณด้านหลังอาคารศาลได้สร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 4 หลังและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมขนาด 12 หน่วยจำนวน 1 หลัง โดยอำนาจพิจารณาคดีพิพากษาคดี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี มีเขตอำนาจท้องที่ จ.อุดรธานี รวม 20 อำเภอ ส่งผลให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สวัสดิภาพ และการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนสตรี และบุคคลในครอบครัวเป็นไปอย่างทั่วถึงตลอดท้องที่ จ.อุดรธานี

160500959877

160500962613

160500961249

160500964368

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง