'เอนก' ส่งหลักสูตร WINS กระชับสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง อว.

'เอนก' ส่งหลักสูตร WINS กระชับสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง อว.
8 ตุลาคม 2563
247

วช.หนุน ทปอ.จัดทำหลักสูตร WINS กระชับความสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูงและเครือข่าย อว.ระบุกระทรวงใหญ่มีกำลังคนกว่า 2 แสนคน ด้าน "หมอสิริฤกษ์" ปลัดกระทรวงฯ นำร่องลงเรียนรุ่นแรก

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงข่าวโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WINS) ว่า ได้สั่งการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้มีหลักสูตรที่รวมเครือข่าย อว. เนื่องจากเป็นกระทรวงใหม่ที่เหมือนรวมหน่วยงาน 3 กระทรวง คือ ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งส่วนวิจัยและนวัตกรรมที่มีทั้งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่เดิมขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และสำนักคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีผลงานวิจัยต่าง ๆ ไม่น้อย ซึ่งแต่ก่อนมีความร่วมมือกันแบบข้ามกระทรวง นายกรัฐมนตรีจึงดำริให้สนธิกำลังกัน

160207241924
ทว่า อว.เป็นกระทรวงที่ใหญ่มากมีกำลังคนกว่า 200,000 คน ถ้าไม่มีหลักสูตร WINS ก็จะใช้เวลานานเพื่อให้กำลังคนในกระทรวงทำความรู้จักกัน นอกจากความใหญ่ของกระทรวงแล้ว วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยยังอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก นับได้ว่าอาจเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรมครั้งที่ 4 จึงมีความจำเป็นต้องฝึกฝนความคิดใหม่ๆ ลับความคิดใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นผู้มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงให้แก่การพัฒนาสังคมและการศึกษาไทย และอยากให้ผู้บริหารระดับสูงได้ลงสัมผัสพื้นที่และชุมชน เพื่อรับใช้ชุมชน

รมว.อว.ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธาน ทปอ. เป็นผู้ออกแบบหลักสูตรและจัดกิจกรรมอย่างเร่งด่วน และใช้เวลาเพียง 1 เดือน เพื่อจัดทำหลักสูตร WINS ขึ้นมา โดย WINS ย่อมาจาก WISE – ทันโลก ทันเทคโนโลยี, Innovation – พัฒนานวัตกรรม, Network- สร้างเครือข่าย, Serving Society – รับใช้สังคม ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ซึ่งเป็นผู้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่การพัฒนาสังคมและการศึกษาไทย

ด้าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ได้ให้แนวทางในการจัดทำหลักสูตร WINS ซึ่งนอกเหนือจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสรับฟังแนวทางการบริหารองค์กรชั้นนำในระดับชาติและนานาชาติ จากวิทยากรระดับประเทศที่เป็นผู้บริหารองค์กรยุคใหม่จากหลากหลายสาขาอาชีพแล้ว ยังมีโอกาสปรึกษาหารือ ร่วมคิด ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ดีๆ จากผู้เข้าร่วมโครงการด้วยกัน เพื่อนำมาปรับแนวคิดการบริหารงานให้มีความทันสมัย เกิดพลังของเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในการทำงานเชิงพัฒนามากกว่าแข่งขันกัน อีกทั้งยังคัดเลือกคนมีความสามารถรุ่นใหม่จากสถาบันอุดมศึกษาจำนวนหนึ่ง ให้ทำหน้าที่เป็นกลุ่มพลังการทำงาน (Task Force) ที่จะดึงปัญหาและแนวทางแก้ไขจากผู้เข้าร่วมโครงการ แล้วรายงานเสนอให้ผู้บริหารหน่วยงานได้นำไปสู่การตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกัน

160207292735


 โครงการหลักสูตร WINS วางกรอบการจัดอบรมเป็น 4 รุ่น โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 140 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภายในกระทรวง อว. นอกกระทรวง อว. และภาคธุรกิจหรือเอกชนรวม 100 คน อาจารย์รุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มพลังการทำงาน 24 คน และทีมงานจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการปฏิบัติงานเพื่อประสานโครงการอีก 16 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการต้องรักษาความสัมพันธ์หลังสำเร็จหลักสูตร โดยต้องประสานและคงความเป็นเครือข่าย ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงรุ่นต่อรุ่น โดยจะจัดอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564 และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ระบุว่าจะเข้าร่วมอบรมในรุ่นแรก พร้อมทั้งแสดงความคาดหวังว่า โครงการหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารภายในกระทรวงมีความเข้าใจกัน และแต่ละหน่วยงานเข้าใจบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน ร่วมถึงเข้าใจในพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งมีหน่วยงานของ อว.ตั้งอยู่

ทางด้าน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ประธานผู้บริหารหลักสูตร โครงการหลักสูตร WINS ระบุว่าในหลักสูตรจะเน้นการบรรยายและลงพื้นที่ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เห็นปัญหา เห็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อให้เกิดแนวคิด และอาจจะได้โจทย์วิจัยที่ตอบปัญหาประเทศชาติได้ต่อไป พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ วช.ได้ให้ทุนสนับสนุนสำหรับโครงการ WINS แก่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ทั้งนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ วช. ได้เข้าร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย

160207244122

ภาพ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า หลักสูตรนี้สนุกแน่นอน เพราะมีกระบวนการจัดการด้วยทีมที่ดีที่สุด อีกทั้งได้ความรู้ ซึ่งนอกจากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละหน่วยงานแล้ว ยังมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ดูและองค์กรยักษ์ใหญ่ของประเทศ ผู้เจอประสบการณ์วิกฤติจากการท่องเที่ยว หรือผู้ที่มีประสบการณ์เห็นโลกกว้าง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภายในกระทรวง อว.และนอกกระทรวง อว. ภาคธุรกิจหรือเอกชน รวมทั้ง อาจารย์รุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มพลังการทำงาน (Task Force) ร่วมกับผู้บริการระดับสูง และทีมงานจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการปฏิบัติงานเพื่อประสานโครงการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง