ACSP เปิด 12 วิชาเอก ช่วยเด็กค้นหาตัวเอง

ACSP เปิด 12 วิชาเอก ช่วยเด็กค้นหาตัวเอง
19 กันยายน 2563
696

โลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร การเรียนการสอนรูปแบบเดิมๆ คงไม่เพียงพอสำหรับเด็กรุ่นใหม่ ดังนั้น เมื่อโลกเปลี่ยน ตลาดเปลี่ยน การผลิตเด็กก็ต้องเปลี่ยนไปจากเดิม

"โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (อสช) หรือ ACSP " สถาบันการศึกษาในลำดับที่ 13 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ ซึ่งได้เปิดมายาวนาน 41 ปี  โดยเปิดสอนใน 2 หลักสูตร คือ MLP : Modern Language คือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ และ EP : English Program มีครูไทยและครูต่างชาติ จำนวน 360 คน มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 4,546 คน ได้มีการปรับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกภายใต้มาตรฐานสากล ล่าสุดได้มีการเปิดแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียกว่า GEMS Project (Generation of Excellent Multidisciplinary Skills)

ริเริ่มแผนดังกล่าวในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเรียนใน 12 วิชาเอก ได้แก่  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาเอกพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกพื้นฐานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์  วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกสถาปัตยกรรมและการออกแบบ วิชาเอกคณิตศาสตร์ (บริหาร เจ้าของธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และบัญชี)  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  วิชาเอกภาษาจีน วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น วิชาเอกนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ วิชาเอกวิทยาการกีฬาและนันทนาการ และวิชาเอกดุริยางคศิลป์สากลและศิลปะการแสดง  ที่มีความสอดคล้องกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

160050671539

โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนวิชาชีพ เป็นที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย ได้เข้ามาจัดทำการวางแผนการเรียนเป็นรายบุคคล (IDP : Individual Development Plan) เพื่อช่วยเด็กค้นหาศักยภาพของตนเอง มีการปรับและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย พัฒนาบุคลากร จากคุณครูที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นประธานหลักสูตร

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กล่าวว่าโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ อีกทั้งเด็กตอนนี้ พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลาย มีความสนใจ ความถนัดแตกต่างกัน ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนได้จัดทำแผนการเรียนใหม่ โดยมีรายวิชาเชื่อมโยงกับคณะในมหาวิทยาลัย

คลิปข่าว

"เด็กสมัยนี้เก่ง เขารู้ว่าจะเรียนอะไรอยากเป็นอะไร แต่เขาอาจมองภาพของการเรียนรู้จริงๆ ไม่ออก บทบาทหน้าที่โรงเรียนจึงไม่ใช่เพียงการให้ความรู้เท่านั้น แต่ต้องช่วยให้พวกเขา ค้นหาตัวเองให้เจอว่าอนาคตอยากประกอบอาชีพอะไร และอาชีพเหล่านี้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ประเทศหรือไม่ แผนการเรียนดังกล่าวใช้เวลากว่า 1  ปีในการจัดทำขึ้น โดยรับฟังความคิดเห็นนักเรียนเป็นหลัก ซึ่งตอนแรกเด็กเสนอมา 23 วิชาเอก โรงเรียนได้จัดกลุ่มเหลือเพียง 12 วิชาเอกตามความต้องการของนักเรียน หลังจากนั้นได้นำเสนอไปยังผู้ปกครอง คณะกรรมการโรงเรียนผู้บริหาร และคุณครู เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่วมด้วย" ภราดา ดร.พิสูตร กล่าว

160050675390

นอกจาก 12 วิชาเอก จะเป็นไปตามความต้องการของนักเรียนแล้ว ทางคณะจัดทำแผนการเรียน .ปลายได้มีการนำข้อมูลแนวโน้มความต้องการกำลังคนในอนาคต สาขาวิชาเปิดใหม่ในสถาบัน อุดมศึกษาต่างๆ อาชีพที่จะได้รับความนิยม เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน แผนยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ 20 ปี และข้อมูลอื่นๆมาประกอบ

ผอ.โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กล่าวต่อว่า โรงเรียนพยายามหาทางแนวทางตอบสนองการเรียนของนักเรียน และโรงเรียนต้องวิ่งนำ ไม่ใช่วิ่งตาม การจัดการศึกษาต้องทำให้เด็กมีความรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง และต้องพัฒนารายวิชาขึ้นมาใหม่ตลอดเวลา เพื่อเป็นสะพานส่งเด็กไปสู่มหาวิทยาลัย โลกของการทำงานได้

160050707023

"รูปแบบของการจัดการเรียนการสอน นักเรียนระดับม.4 สามารถเลือกเรียนวิชาเอกได้ 1 วิชา และเมื่อเลือกเรียนแล้วรู้สึกไม่ชอบ ไม่ใช่ก็สามารถเลือกเรียนวิชาเอกใหม่ได้ รวมถึงการเรียนจะไม่ได้เป็นการยืนสอนหน้าชั้น แต่เน้นการปฏิบัติจริง มีการอบรมครู เพิ่มเติมองค์ความรู้ให้แก่ครู และมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาร่วมสอน ให้คำแนะนำแก่เด็ก ทำให้พวกเขาเห็นภาพการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย และเส้นทางอาชีพของพวกเขาในอนาคต" ภราดาดร.พิสูตร กล่าว

กิจกรรม G-LTC (Gems Learner’s Transforming Courses) Open house 2020 ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 ..ที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จัก 12 รายวิชาเอกและได้รับประสบการณ์จริงๆ จากผู้ที่อยู่ในสาขาอาชีพเหล่านี้ 

ภราดา ดร.พิสูตร กล่าวต่อไปว่า ก่อนจะมีการจัดทำแผนการเรียน 12 วิชาเอกนี้ โรงเรียนได้ให้เด็กทำแบบประเมินตนเองอยู่แล้ว เพื่อให้พวกเขาได้รู้ว่าตนเองถนัดหรือสนใจอะไร แต่การได้เรียนในคณะเหล่านี้จะช่วยให้เขาเห็นตนเองชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ผู้ปกครองได้รู้ถึงความต้องการของลูก กับความต้องการของตนเองว่าไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ และโรงเรียนยังได้ทำหน้าประสานสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง

160050695125

ผลสำรวจนักเรียนที่เรียนในแผนดังกล่าว พบว่า 93% รู้สึกพึงพอใจที่โรงเรียนเปิด12 วิชาเอก ภราดา ดร.พิสูตร กล่าวอีกว่า อยากจะฝากถึงผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตัดสินใจอนาคตเด็ก อยากให้รับฟังความคิดเห็นของเป็นส่วนสำคัญ ให้เขาได้ตัดสินใจ เลือกด้วยตนเองโดยมีผู้ปกครอง โรงเรียนคอยดู คอยประคอง ในสิ่งที่เขาเลือก

ผศ.ดร.ลักคณา กล่าวโดยภาพรวมเด็กไทยกลุ่มใหญ่จะใช้วิธีสอบได้คณะอะไรก็เรียนคณะนั้น โดยที่เขาไม่รู้ว่าตนเองชอบ สนใจ หรือถนัดอะไร ดังนั้น แผนการเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือก 12 รายวิชาเอก ถือเป็นวิสัยทัศน์ที่ตอบโจทย์สิ่งที่ประเทศไทยต้องการ พวกเขาได้ทดลองการเรียนในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งหากหลายโรงเรียนได้นำแผนการเรียนในรูปแบบดังกล่าว เชื่อว่าจะทำให้เด็กประสบความสำเร็จ และมีความชัดเจนในตัวเองมากขึ้น

160050849975

ตบท้ายด้วย ตัวแทนจากนักเรียนชั้น .4 นายเรียวไผ่ จูปราง เลือกวิชาเอกสถาปัตยกรรมและการออกแบบและน..พิชญา อรุณรัตน์  เลือกวิชาเอกนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ ช่วยกันเล่าว่า รู้สึกดีใจมากที่ทางโรงเรียนได้เปิดแผนการเรียน 12 วิชาเอก ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีความสอดคล้องกับการเรียนในมหาวิทยาลัย เป็นเสมือนการจำลองชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่พวกเรา เพราะต่อให้โลกอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลมากมาย แต่การได้เรียนตลอดระยะ 3 ปี ทำให้พวกเราชัดเจนในตัวเองมากขึ้น การเปิด12 วิชาเอก เปิดกิจกรรม G-LTC Open house 2020 เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้พวกเราได้ลองเรียนรู้ตามสายอาชีพ ได้รับฟังประสบการณ์จริงจากรุ่นพี่ ผู้ที่อยู่ในแต่ละสายอาชีพนั้นๆจึงอยากฝากให้โรงเรียนอื่นๆ มีการเปิดรายวิชาที่สอดคล้องกับคณะในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้เด็กมีมุมมอง ประสบการณ์ เห็นเส้นทางการเรียน เส้นทางอาชีพของตนเอง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง