'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' เต็มแล้ว! สินเชื่อธนาคาร 'ออมสิน' โครงการไหนยังกู้ได้อีกบ้าง?

'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' เต็มแล้ว! สินเชื่อธนาคาร 'ออมสิน' โครงการไหนยังกู้ได้อีกบ้าง?
17 กันยายน 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
72,739

เช็คลิสต์ โครงการ "สินเชื่อ" จากธนาคาร "ออมสิน" ที่ยังสามารถกู้ได้ หลัง "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" วงเงินเต็ม!

ธนาคาร "ออมสิน" ประกาศปิดลงทะเบียน "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" หลังจากที่มีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th กว่า 2.3 แสนราย หรือ ภายใน 2 วัน หลังจากเปิดให้ประชาชนเข้ามาขอสินเชื่อได้ ซึ่งถือว่าการปิดลงทะเบียนรอบนี้ เป็นการชะลอการลงทะเบียน เพื่อไปตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อในรอบแรก

โดยการลงทะเบียนที่ปิดไปในครั้งนี้ จะใช้เวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณามากกว่าการขอสินเชื่อฉุกเฉิน 1 หมื่นบาท ที่สามารถปล่อยกู้ได้เลย

อย่างไรก็ดี หากมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ยังมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารออมสินจะเปิดลงทะเบียนรอบ 2 เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาขอสินเชื่ออีกครั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

อย่างไรก็ตาม แม้ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" จะปิดลงทะเบียนไปแล้ว แต่ "ธนาคารออมสิน" ยังคงมีโครงการ "สินเชื่อ" อื่นๆ ในลักษณะใกล้เคียงกันที่ยังคงเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

ทั้งนี้ ปัจจุบันประชาชนที่ต้องการสภาพคล่องในช่วงนี้ สามารถ "ลงทะเบียน" สินเชื่อในโครงการอื่นๆ ได้อีก 2 โครงการหลัก ประกอบด้วย

160031825089

1) สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ไม่รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า สำหรับผู้อาชีพอิสระ วงเงิน 10,000 บาท

เงื่อนไขสินเชื่อ

- วงเงิน 10,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
- ไม่ต้องมีหลักประกัน
- ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
- ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

คุณสมบัติ

- สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
- มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
- มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
- ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

ดูรายละเอียดสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระเพิ่มเติม คลิก หรือ คลิกเพื่อลงทะเบียนผู้มีอาชีพอิสระ

2) สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ไม่รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงิน 50,000 บาท

เงื่อนไขสินเชื่อ

- ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
- ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด) ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
- ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

คุณสมบัติ

- สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
- ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
- เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
- เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
- มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี)

วิธีการขอสินเชื่อ

- ลงทะเบียนผ่าน Web Site ธนาคาร กรอกข้อมูลส่วนตัวที่ธนาคารกำหนด
- ธนาคารจะแจ้งให้มาติดต่อที่สาขา
- ยื่นเอกสารการขอกู้ที่สาขา
- ธนาคารพิจาณาเอกสารประมาณ 4-15 วันทำการ ขึ้นอยู่กับหลักประกันและเอกสารคำขอกู้ครบถ้วน

ดูรายละเอียดสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระเพิ่มเติม คลิก หรือ คลิกเพื่อลงทะเบียนผู้มีรายได้ประจำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Call Center 1115 หรือเว็บไซต์ www.gsb.or.th

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง