ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2563

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2563
10 กันยายน 2563
148

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2563

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง เพื่อให้พรรคการเมืองดำเนินการเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๗ และมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

ทั้งนี้ ในหมวด 1 หัวข้อ การจัดตั้งพรรคการเมือง ส่วนการจดทะเบียนในข้อ 8  ชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองต้องไม่มีคำหรือข้อความ ดังต่อไปนี้ (1) ชื่อกระทรวง กรม หน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน หรือองค์การของรัฐ หรือหน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ (2) ช่ือที่อาจก่อให้เกิดสำคัญผิดว่าเป็นของรัฐบาล กระทรวง กรม หน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน หรือองค์การของรัฐ หรือหน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ
(3) ชื่อท่ีใช้คำสแลงอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ

นอกจากนี้ ในข้อ 12 ซึ่งกำหนดข้อบังคับต้องไม่มีลักษณะ ดังต่อไปน้ี
(1) เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ
(2) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(3) อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ
(4) ครอบงำหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญ

ขณะเดียวกันในส่วนท่ี 2 หัวข้อ การจัดกิจกรรมระดมทุน ข้อ 37 ได้ระบุถึงการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง ต้องกระทำโดยเปิดเผยและแสดง วัตถุประสงค์ว่าเป็นการระดมทุนของพรรคการเมืองอย่างชัดเจน การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมืองที่ได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุน ของพรรคการเมืองให้อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติเรื่องการบริจาค

ข้อ 38 สถานท่ีจัดกิจกรรมระดมทุน ได้แก่ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่พรรคการเมือง ที่ตั้งสำนักงานสาขาพรรคการเมือง สถานท่ีทำการตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด บริเวณสถานที่ จัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง หรือสถานท่ีท่ีพรรคการเมืองเห็นสมควร

ข้อ 39 เมื่อพรรคการเมืองดำเนินการจัดกิจกรรมระดมทุนให้ออกใบเสร็จรับเงิน ตามแบบ พ.ก. ๙ ให้แก่ผู้สนับสนุนเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

 

 

 

ข้อ 40 ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทารายละเอียดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมระดมทุน จานวนและที่มาของเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการจัดกิจกรรมระดมทุน ตามแบบ พ.ก. 10 โดยประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และให้มีหนังสือแจ้งนายทะเบียนทราบ พร้อมแนบสาเนา ใบเสร็จรับเงิน ตามแบบ พ.ก. 9 สำเนาประกาศการจัดกิจกรรมระดมทุน ตามแบบ พ.ก. 10 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และสำเนาบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. ๕) ของผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่จัดกิจกรรมระดมทุนสิ้นสุดลง ส่วนประกาศและหนังสือแจ้งตามวรรคหน่ึง ให้ระบุช่ือบุคคลผู้สนับสนุนเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่า 1 แสนบาทขึ้นไปด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง