ประกาศราชกิจจาฯ ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

ประกาศราชกิจจาฯ ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
9 กันยายน 2563
602

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ระเบียบสำนักนายกฯ ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ตามแผนปฏิรูปประเทศ-ยุทธศาสตร์ชาติ 

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน พ.ศ.2563  มีใจความว่า 

โดยที่แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆได้กำหนดข้อเสนอในการมีหรือแก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎเพื่อรองรับการดำเนินการเป็นจำนวนมาก และอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานสมควรกำหนดกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในประเด็นที่มีความสำคัญเร่งด่วนเพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน พ.ศ.2563 และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง และกรรมการ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 8 คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม หรือด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

สำหรับประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้  

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มที่นี่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง