มอบศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นแก่เทคนิคระยอง

มอบศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นแก่เทคนิคระยอง
26 สิงหาคม 2563
346

รองนายกรัฐมนตรี จับมือGC ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง ให้กับวิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น และกระจายรายได้สู่ชุมชน  

ส่งมอบ "ศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง" ในโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ)ให้กับวิทยาลัยเทคนิคระยองเป็นที่เรียบร้อย โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เป็นผู้ส่งมอบ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นอันมีคุณค่า และกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน
 
นายสุพัฒนพงษ์  กล่าวว่า  ขอแสดงความยินดีกับคณะครู นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง และชาวระยอง ที่ได้มีศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง เพื่อเป็นการสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านอาหารถิ่น และส่งเสริมการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอันมีค่าในจังหวัดระยอง รวมถึงช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน และขอขอบคุณทางวิทยาลัยเทคนิคระยอง

159843551523

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะอาจารย์ที่มีความตั้งใจที่จะสืบสานองค์ความรู้ของอาหารจังหวัดระยอง ตลอดจนการนำความรู้และการสนับสนุนต่างๆ มาช่วยกันพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ได้ฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะและประสบการณ์จริง และก่อให้เกิดความรู้สึกสำนึกรักบ้านเกิด จนสามารถนำไปสร้างอาชีพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหารในจังหวัดระยองในอนาคต ตามยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา เพื่อรองรับนโยบายโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและการแปรรูปอาหารต่อไป

ดร.คงกระพัน  กล่าวว่า GCมุ่งมั่นที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาเชฟชุมชน ของประเทศไทย โดยการดำเนินโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ) ตั้งแต่ปี 2560 และประสบความสำเร็จในการพัฒนาความสามารถให้กับเชฟชุมชนในจังหวัดระยอง สร้างสรรค์เมนูที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น เกิดแหล่งท่องเที่ยว เชิงอาหารแห่งใหม่ มีการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน รวมทั้งสร้างอาชีพและเศรษฐกิจให้กับจังหวัดระยอง  อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ที่มุ่งมั่นในการเป็น Chemistry for Better Living เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข

"GC ได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคระยอง พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพอาหารถิ่นจังหวัดระยอง เพื่อสร้างความยั่งยืนในการอนุรักษ์องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ โดยได้พัฒนาศักยภาพให้กับคณะอาจารย์แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ผ่านการฝึกอบรมทักษะต่างๆ นำไปถ่ายทอดสู่นักเรียน ซึ่งจากเดิมมีนักเรียน30คน ตอนนี้มีนักเรียนสนใจเรียน150คน ถือเป็นการสนับสนุนอาหารท้องถิ่นของชาวจ.ระยองที่ได้ผ่านการรับรองรสชาติที่ได้มาตรฐาน ความอร่อย"ดร.คงกระพันกล่าว

"ร้านอาหารใบชะมวง" จะเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมการทำอาหารชุมชน การสร้างชื่อเสียง สนับสนุนการท่องเที่ยง และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพราะวัตถุดิบที่ใช้ต้องมาจากท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่น ได้มีสูตรอาหาร มีร้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น และสามารถขยายไปสู่จังหวัดอื่นๆ ให้ผู้คนได้รู้จักอาหารจ.ระยอง และได้มาเที่ยงจ.ระยองมากขึ้น159843551412

ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง กล่าวว่า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังพลอาชีวศึกษา ทั้งด้านการเรียนการสอน และปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคระยองได้ส่งเสริมให้นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการทุกคนได้เรียนรู้รายวิชาอาหารถิ่น และฝึกอาชีพในศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารได้ในอนาคต

"ศูนย์ดังกล่าวนอกจากเป็นสถานที่ฝึกงานให้แก่นักศึกษาในแผนกอาหารและโภชนาการแล้ว วิทยาลัยได้นำนักศึกษาจากสาขาการเรียนต่างๆ อาทิ สาขาบัญชี สาขาการตลาด สาขาช่างไฟฟ้า ได้มาฝึกฝนทักษะไปพร้อมกัน รวมถึงยังมีการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นและสอนการทำอาหารที่หลากหลาย ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชนในจังหวัดระยองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย”ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง กล่าว

น.ส. มนิดา หยาดทอง หัวหน้าแผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง กล่าวว่า ทางวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากGC มาตั้งแต่ปี2561 ในการอบรมและประชุมร่วมกัน เพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ด้านอาหารที่สรรค์สร้างโดยใช้วัตถุดิบในจ.ระยอง รวมถึงมีการเชิญเชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟมิชลินสตาร์ของประเทศไทย และ เชฟณัฐพงศ์ ธีรนันทพิชิต จากโรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี ได้มาถ่ายทอดความรู้ 10 เมนูให้แก่อาจารย์ นำไปต่อยอดแก่ประชาชน และนักเรียนอาชีวศึกษาและนักเรียนมัธยศึกษา

รวมถึงสถานประกอบการด้านอาหาร ทั้งนี้ การนำเสนอข้อมูลไม่ใช่เพียงการทำอาหารเท่านั้น แต่ยังสอนถึงการบริหารจัดการร้านอาหาร จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้อย่างเป็นทางการซึ่งตอบโจทย์ทั้งความต้องการของผู้เรียน ครูคณาจารย์ในการพัฒนาคน และชุมชน

159843550935

"ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวทางที่GC เข้ามาสนับสนุน ไม่ใช่เพียงสร้างองค์ความรู้ด้านอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้อาหารชาวระยอง วัตถุดิบในพื้นที่ชาวระยองเป็นที่รู้จักผ่านการทำเป็นอาหารมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาจ.ระยองหันมาสนใจธุรกิจทางด้านอาหาร พัฒนาวัตถุดิบในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้มีเด็กสนใจเรียนมากขึ้นเป็นจำนวน150คน อีกทั้ง ศูนย์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการของอาชีวศึกษา นักเรียน ประชาชนที่เรียนรู้ในศูนย์นี้จะได้เรียนรู้การทำธุรกิจ การบริหารจัดการร้านอาหาร การเป็นผู้ประกอบการร่วมด้วย"น.ส.มนิดา กล่าว

ตบท้ายด้วย น.ส.นิราภร พลีสุ่มทอง นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีที่2 แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง กล่าวว่าจากการที่ได้มาฝึกที่ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวในตำแหน่งผู้จัดการร้านใบชะมวงได้เรียนรู้การบริหารจัดการร้าน ได้มีความรู้ว่าสิ่งไหนทำได้ไม่ได้ แต่ทุกส่วนต้องเป็นการทำงานร่วมกัน ซึ่งอยากขอบคุณทางGC ที่ได้เข้ามาสนับสนุนศูนย์ดังกล่าวให้แก่ทางวิทยาลัย ทำให้นักเรียนนักศึกษาได้มีประสบการณ์ดีๆในการทำอาหาร การบริหารจัดการร้านอาหาร การเป็นผู้ประกอบการ และสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง