ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ 8.8 หมื่นล้านบาท

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ 8.8 หมื่นล้านบาท
20 กรกฎาคม 2563
2,185

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ 8.8 หมื่นล้านบาท มีผล 21 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ “พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับ งบประมาณ บางรายการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ “งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มาตรา 4 ให้โอนงบประมาณรายจ่าย จำนวน 88,452,597,900 บาท ของหน่วยรับงบประมาณตามรายการดังต่อไปนี้ ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่าย สำหรับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

สำหรับ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ แม้ว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อไว้ได้แล้ว ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่สามารถคาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตภายหลังการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมโรคของรัฐบาล ซึ่งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือเป็นภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อทั้งประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม รัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทา และเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน สังคม และระบบเศรษฐกิจ

โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น ที่ตั้งไว้ จำนวน 96,000,000,000 บาท มีไม่เพียงพอ รวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์ภัยแล้ง หรือสาธารณภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยรับงบประมาณต่าง ๆ ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อนำไปใช้จ่ายสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่!!

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง